De betrokken organisaties waarmee de gemeente samenwerkt hebben op 25 september een brief ontvangen met specifieke vragen. Maar, iedereen is in de gelegenheid te reageren. Dat kan op het emailadres begroting2021@nijkerk.eu. Alle plannen kunt u lezen op de website van de gemeente Nijkerk in de vergaderkalender van de raad van 24 september 2020 en op deze pagina.

De programmabegroting

In de programmabegroting 2021-2024 staat beschreven waar de gemeente de komende vier jaar haar geld aan uitgeeft. De komende jaren heeft de gemeente een stevige uitdaging om de begroting rond te krijgen. Op het gebied van jeugdzorg en ondersteuning krijgt de gemeente van het Rijk namelijk te weinig geld. De gemeente moet daarom op verschillende onderdelen ambities bijstellen of bezuinigen. Ook is het echt noodzakelijk om onze zorg en ondersteuning op een andere manier te organiseren. Specifiek voor het sociaal domein moeten we de komende jaren structureel € 2,6 miljoen euro minder gaan uitgeven.

Op 12 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting 2021-2024 en plannen voor het sociaal domein.

Nadya Aboyaakoub-Akkouh, Mariëlle  Broekman en Harke Dijksterhuis zijn de drie wethouders die zich bezig houden met zorg en welzijn. Zij geven een toelichting op de reacties die zijn binnengekomen op het Transformatieplan en de bezuinigingen en wat het college met de reacties gedaan heeft.

Burgemeester Gerard Renkema geeft in het filmpje hieronder een toelichting op de begroting van de gemeente Nijkerk in relatie tot zijn portefeuille.

In het onderstaande filmpje geeft wethouder Mariëlle Broekman uitleg over de begroting in relatie tot haar portefeuille.

Harke Dijksterhuis geeft een toelichting op de begroting 2021 -2024 in relatie tot zijn portefeuille.

Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh geeft in dit filmpje een toelichting op de plannen vanuit haar taken, met name de jeugdzorg.

Wilt u meer weten over de begroting en de bezuinigingsvoorstellen? In het onderstaande filmpje geeft wethouder Oosterwijk uitleg hierover.

Hier vindt u de stukken bij de programmabegroting 

Natuurlijk moeten bezuinigingen heel zorgvuldig gebeuren, want we willen er zijn voor mensen die echt hulp nodig hebben. We moeten wel keuzes maken. In de Voorjaarsbrief aan de gemeenteraad hebben we hiervoor uitgangspunten opgeschreven:

  • Een structureel sluitende programmabegroting 2021-2024, dat wil zeggen: geen tekorten.
  • Geen extra verhoging van de OZB
  • Op het gebied van jeugdzorg, ondersteuning, werk en inkomen en welzijn moeten we € 2,6 miljoen minder uitgeven.

Transformatieplan

We hebben een transformatieplan gemaakt, zoals dit jaar de bedoeling was. Hierin staat hoe we jeugdzorg en ondersteuning nog beter kunnen organiseren. Dit plan helpt ons ook om beslissingen te nemen over bezuinigingen. Hoe kunnen we er beter voor zorgen dat het geld voor jeugdhulp en ondersteuning terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben?

We hebben daarvoor als eerste kritisch naar onszelf gekeken. Hoe kunnen wij mensen beter helpen? Hoe kunnen we beter in de gaten houden of de hulp en ondersteuning goed werkt? Hoe zorgen we er voor dat er geen geld wordt uitgegeven aan hulp die niet zo goed werkt?

We kijken ook kritisch naar de aanbieders van hulp en ondersteuning. Ook van hen verwachten we dat ze meehelpen om minder geld uit te geven en er voor te zorgen dat het geld goed terecht komt. Tenslotte doen we ook een beroep op inwoners zelf. Hulp en ondersteuning van de gemeente is er alleen voor mensen die het echt nodig hebben. Het is niet bedoeld voor mensen die het zelf wel redden, alleen of bijvoorbeeld met hulp van familie.

Transformatieplan Sociaal Domein en overzicht Taskforce Bezuinigingen

Lijst besparingen en bezuinigingen

Om goed te kunnen besluiten waar we minder geld aan gaan uitgeven, hebben we een uitgebreide lijst gemaakt van onderwerpen. Het zijn mogelijkheden. Het gaat om grote en kleine bedragen. Veel willen we bereiken door anders te gaan werken. Bij een aantal voorstellen gaan we iets nog wel doen, maar minder of anders. Soms stellen we voor een heel onderwerp te schrappen. Voor ons is en was daarbij belangrijk dat inwoners er zo min mogelijk merken dat we minder geld uitgeven