Home > Inwoners > Algemene info Jeugdprogramma > Proces Jeugdprogramma

Proces Jeugdprogramma

Jeugdprogramma Een kind- en gezinsvriendelijk gemeente Nijkerk 2018-2023

Procesbegeleiders: Vinita Simonse en Henk Krooi

Drie jaar nadat de verantwoordelijkheden voor Jeugd zijn overgeheveld naar de gemeente maakt de gemeente Nijkerk graag de balans op met inwoners en betrokken partijen. Waar staan we nu? En wat is er nodig om een ‘kind- en gezinsvriendelijk Nijkerk’ te realiseren?

Via de dialoog ‘Samen aan Zet’ is er al veel informatie opgehaald bij inwoners. Graag wil de gemeente hierop verder bouwen. Onlangs heeft de gemeente twee bijeenkomsten georganiseerd voor  iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van kinderen/ jongeren van -9 maanden tot 23 jaar oud. Op basis van het BOB model (klik tijdpad BOB model) wil de gemeente een programma gericht op jeugd en gezinnen voor de komende vier jaar opstellen.

Terugblik sessies met de samenleving 24 april 2018 en 22 mei 2018

Er was veel positieve betrokkenheid van inwoners en professionele en een goede inbreng voor het  nieuwe jeugdbeleid. Wethouder Nadya Aboyaakoub opende de eerste bijeenkomst. Vervolgens gaf Adri van Montfoort inzicht in de trends en ontwikkelingen in de Jeugdzorg. Het werd duidelijk dat al het gemeentelijk beleid ook het jeugdbeleid raakt. De programmalijnen voor het nieuwe jeugdbeleid en daarin gepresenteerde thema’s zorgden voor veel gesprekstof op beide avonden.

Naast goede aanvullingen werden er ook kritische kanttekeningen geplaatst op een aantal punten. De groep die zich boog over ‘blinde vlekken in het beleid’ kwam met een belangrijke checklist voor het nieuwe Beleidsprogramma Jeugd.  De verslagen van de eerste bijeenkomst kunt u teruglezen op deze website. De informatie is geplaatst onder de kopjes van de vier gekozen programmalijnen.

Op dit moment zijn de vakspecialisten de verslagen aan het verwerken van de tweede bijeenkomst, zodra deze definitief zijn worden ze geplaatst op deze website.

     

Fase 1: Beeldvorming (februari-maart 2018)

In deze fase wordt teruggekeken op het vastgestelde beleid en de resultaten daarvan op dit moment. Cijfermatige bronnen worden verzameld en geanalyseerd. De Nijkerkse monitor, de gegevens over de zorgconsumptie, gezondheid, schoolverzuim, jeugdcriminaliteit etc. Ook kwalitatieve informatie die bijvoorbeeld in de Dialoog Samenleving aan Zet, Jeugd aan Zet en de wijkgesprekken (onderwijs/jeugd) is opgehaald, worden geanalyseerd. Lopende trajecten vanuit de dialoog worden betrokken in dit proces. Dit alles zal leiden tot voorstellen met onderbouwing voor prioritering van thema’s. Welke willen we behouden, schrappen of aanvullen? Ter voorbereiding van de volgende fase zal een zogenaamde Stakeholdersanalyse plaatsvinden. Die analyse beantwoordt de vraag: welke partijen doen op welke wijze mee in dit proces? In deze fase, die de maanden maart en april beslaan, zal de projectgroep de Sociaal Domein Raad, het LEA Nijkerk en de vakspecialisten binnen de gemeente betrekken.

Fase 2: Oordeelsvorming (april-mei 2018)

In deze fase worden sessies georganiseerd met de samenleving en de belangrijkste stakeholders. Gedacht wordt aan een tweetal bijeenkomsten georganiseerd in de maanden april en mei. Er zal in deze fase ook een Jeugdpanel worden betrokken.

Fase 3: Besluitvorming (september-oktober 2018)

Aan het college wordt ter vaststelling het Jeugdprogramma Een kind- en gezinsvriendelijk gemeente Nijkerk 2018-2023 aangeboden. De raad wordt vervolgens door middel van raadsvoorstel en/of raadsinformatiebrief geïnformeerd. De voorbereiding hiervan krijgt in juni en/of juli 2018 zijn beslag en zal in verband met het zomerreces in oktober 2018 aan de raad worden voorgelegd

.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden