Home > Inwoners > Diversen (Werk en Inkomen) > Klachten, bezwaar en beroep

Klachten, bezwaar en beroep

De gemeente Nijkerk wil een toegankelijke en servicegerichte gemeente zijn. Wij zijn er tenslotte voor de burgers. Dagelijks wordt hier aan gewerkt door veel mensen binnen en buiten het stadhuis. Toch kan het zijn, dat u als burger niet helemaal tevreden bent over de manier waarop dit in een bepaald geval gebeurt.
Het kan zijn, dat u vindt dat u onheus wordt bejegend of dat u naar uw mening veel te lang op een antwoord van de gemeente moet wachten, zonder dat u wordt verteld waarom de reactie uitblijft. Ook kan het zijn, dat u zich niet serieus genomen voelt.

Wat kunt u doen?

Wij hanteren de stelregel ‘bent u tevreden, vertel het anderen, bent u ontevreden, vertel het ons’. In de praktijk betekent dit: als u een klacht heeft over een medewerker, laat het ons dan weten. Dit kan door de telefoon te pakken en contact op te nemen met de betreffende medewerker. Vaak kan uw klacht dan direct worden uitgepraat of kan een misverstand snel worden rechtgezet.

Soms lukt het niet om er telefonisch uit te komen. Of u zet uw verhaal liever op papier. Dan kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen. Zet u dan in uw brief waar uw klacht over gaat en wanneer de klacht is ontstaan. U kunt uw klacht indienen tot een jaar na het voorval waardoor uw klacht is ontstaan. Vermeld uiteraard ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Wat doen wij met uw klacht?

Als wij uw klacht hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Dit zal door iemand anders gebeuren dan degene waartegen uw klacht zich richt. U wordt eerst uitgenodigd voor een gesprek. Hierin kunt u uw verhaal aan de behandelaar van de klacht toelichten. De klachtbehandelaar zal ook degene tegen wie uw klacht gericht is om een toelichting vragen. Als de klacht tijdens het gesprek niet is opgelost, zal ook worden aangegeven, wat er met uw klacht is gedaan en hoe er geprobeerd zal worden dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

De organisatie is nooit af…

De gemeente Nijkerk wil haar burgers zo veel als mogelijk van dienst zijn. Uw klachten kunnen helpen om de dienstverlening af te stemmen op de vraag van de burgers.

Wanneer kunt u geen klacht indienen?

Als u het niet eens bent met de inhoud van een besluit van het college, bijvoorbeeld als uw aanvraag voor bijstand is afgewezen, kunt u geen klacht indienen. U kunt dan wel een bezwaarschrift indienen. In de beschikking waarin u het besluit is medegedeeld, staat hoe u dit kunt doen.

Bezwaar en beroep Participatiewet

Indien u het niet eens bent met een besluit, raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden.
Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. U kunt bezwaar aantekenen tegen:

 • een besluit;
 • het uitblijven van een besluit;
 • de uitvoering van een besluit die afwijkt van dat besluit.

De termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (de brief waarin een besluit u wordt meegedeeld).
U kunt een advocaat inschakelen om uw belangen te verdedigen, maar dit is niet verplicht.

Mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen, kunnen met een verwijzing van het Juridisch Loket gefinancierde rechtsbijstand krijgen en korting krijgen op de eigen bijdrage voor een advocaat. Misschien is er ook bijzondere bijstand mogelijk voor de eigen bijdrage.

Contactinformatie van het Juridisch Loket vindt u op https://www.juridischloket.nl/.

Bezwaar tegen de beslissing op uw aanvraag

Een bezwaarschrift moet zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders.
Uw bezwaarschrift moet:

 • ondertekend zijn;
 • van de datum voorzien zijn;
 • uw naam en adres bevatten;
 • een omschrijving inhouden van de beschikking waartegen u bezwaar maakt;
 • de redenen waarom u bezwaar maakt bevatten en
 • in de Nederlandse taal gesteld zijn.

(Onderaan deze pagina vindt u een online formulier waarmee u direct een bezwaar kunt indienen. U heeft hiervoor wel DigiD nodig)

Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, zult u, voordat het college van burgemeester en wethouders een beslissing neemt, zal u de keus geboden worden om

 • uitgenodigd te worden om voor de (onafhankelijke) commissie beroep- en bezwaarschriften uw bezwaarschrift mondeling toe te komen lichten. U kunt hierbij als u wilt iemand meenemen, bijvoorbeeld een buur, een familielid of een advocaat. Ook kunt u iemand schriftelijk machtigen om namens u op de zitting te verschijnen; of
 • of een lichtere procedure te volgen. U wordt dan gehoord door iemand van de gemeente, bij wie u uw bezwaarschrift mondeling toe kunt lichten. Als u wilt, kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een buur, een familielid of een advocaat. Ook kunt u iemand schriftelijk machtigen om namens u te worden gehoord.

Van de uiteindelijke beslissing op uw bezwaarschrift krijgt u schriftelijk bericht.

Beroep tegen de beslissing op uw bezwaarschrift

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank in Arnhem. De beschikking op uw bezwaarschrift meldt hoe dat moet.
Bent u het vervolgens ook niet eens met de beslissing van de Rechtbank, dan is er de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen bij de Centrale Raad van Beroep. Hoe dat moet, is te lezen in de beslissing van de Rechtbank.
Aan het instellen van een procedure bij de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep zijn griffiekosten verbonden. Mogelijk heeft u recht op bijzondere bijstand voor deze griffiekosten.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Als u in geldnood verkeert en u heeft een aanvraag voor een uitkering ingediend, maar u ontvangt na vier weken of ondanks uw schriftelijke verzoek daartoe geen voorschot, dan kunt u op grond van artikel 81 van de Participatiewet een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van Gedeputeerde Staten van de provincie. Die kan dan beslissen dat de gemeente u een voorschot moet verstrekken. Deze voorziening wordt alleen in zeer bijzondere situaties toegekend!
Vraag voordat u een dergelijk verzoek indient om informatie bij het team Sociale Dienstverlening en Handhaving!
Ook is het raadzaam om contact op te nemen met een advocaat.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden