Home > Inwoners > Herinrichtingsprojecten > Herinrichting Callenbachstraat / Torenstraat

Herinrichting Callenbachstraat / Torenstraat

Dit item is verlopen op 27-02-2018.

De Callenbachstraat / Torenstraat is een onderdeel van de binnenring die het centrumgebied van Nijkerk ontsluit. Voor het wegdeel Callenbachstraat / Torenstraat staan diverse onderhoudswerkzaamheden gepland. Verder is de wens deze binnenring qua uitstraling onderdeel uit te maken van het centrumgebied. Op dit moment zijn de Callenbachstraat en de Torenstraat nog niet conform deze visie ingericht.

De herinrichting is in het 2e kwartaal 2017 gestart vanuit de werkgroep Openbare ruimte platform Binnenstad Nijkerk. In deze werkgroep zijn bewoners en ondernemers uit de binnenstad vertegenwoordigd. De werkgroep zorgt voor de verbinding met alle belanghebbenden en stelt in samenspraak met hen het herinrichtingsplan op. Dit doen zij in lijn van de visie op de Binnenstad en het verkeerplan. Op 22 juni 2017 is het voorlopig ontwerp door de werkgroep gepresenteerd aan bewoners en andere belanghebbenden. Deze inloopavond is goed bezocht. De algemene indruk is dat men erg te spreken was over het ontwerp. Naar aanleiding van de informatieavond zijn de reacties door de werkgroep behandeld en is het ontwerp hierop waar mogelijk aangepast.

In de gemeenteraadsvergadering van 14 december is afgesproken dat het langsparkeren aan de Callenbachstraat / Torenstraat nu nog niet mag worden weggehaald en pas verwijderd kan worden als er voldoende alternatieve parkeerplaatsen zijn. Verder is er afgesproken dat de gemeente bij elke ontwikkeling een afweging of opheffen van maaiveld parkeren gewenst is.

Voor het ontwerp van de Callenbachstraat / Torenstraat betekent dit dat de langs parkeerplaatsen aan de Callenbachstraat / Torenstraat gehandhaafd blijven en onderdeel worden van de herontwikkeling van de omgeving Kerkplein. De voorbereidingen hiervan staan gepland in 2021.

Het eindresultaat van de werkgroep is een herinrichtingsplan dat past binnen de door het college en raad gestelde kaders. Het ontwerp is door de werkgroep aan de gemeente aangeboden ter formele besluitvorming en uitvoering.Het college van B&W heeft besloten om dit ontwerp “herinrichting Callenbachstraat-Torenstraat” ter inzage te leggen voor omwonenden en belanghebbenden voor de formele inspraakprocedure.

Inspraakprocedure

Het concept definitief ontwerp met bijbehorende stukken ligt vanaf 6 februari tot en met 26 februari 2018 ter inzage. Gedurende de inspraakperiode kunt u als belanghebbende, schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken. De zienswijze dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.

Vervolgprocedure

Na de inspraakprocedure worden de ontvangen zienswijzen behandeld en voorgelegd aan het college van B&W. Zij zal de behandelde zienswijzen in overweging nemen en een definitief besluit nemen op het ontwerp. Om uw zienswijze in te dienen, kunt u het online formulier gebruiken via de link onderaan deze pagina. (U heeft daarvoor DigiD nodig.)

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Meere via telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden