Home > Inwoners > Herinrichtingsprojecten > Herinrichting Spoorstraat

Herinrichting Spoorstraat

Dit item is verlopen op 24-04-2019.

De Spoorstraat is een belangrijke verbinding naar het winkelgebied van het centrum van Nijkerk. Vanuit de visie “Aantrekkelijk Nijkerk” van Platform Binnenstad Nijkerk is het de nadrukkelijke wens om het centrum aantrekkelijker te maken en een uniform straatbeeld te creëren.
Op dit moment voldoet de Spoorstraat nog niet aan het gewenste beeld. Daarnaast is het noodzakelijk om onderhoud aan de riolering uit te voeren. Dit vormde de aanleiding om een plan te maken voor de herinrichting van de Spoorstraat. Het concept definitief ontwerp met bijbehorende stukken ligt vanaf 26 maart tot en met 23 april 2019 ter inzage.

Voortraject

Vanuit de werkgroep Openbare ruimte van Platform Binnenstad Nijkerk is in het 4e kwartaal 2018 gestart met proces van de herinrichting Spoorstraat en de verkeersmaatregel Coltoflaan. In deze werkgroep participeert de gemeente als lid. De gemeente is niet de trekker van deze werkgroep. Dit zijn de bewoners en ondernemers die zitting hebben in de werkgroep. Zij zijn ook eindverantwoordelijk voor de planvorming. De werkgroep zorgt voor de verbinding met alle belanghebbenden en stelt in samenspraak met hen het herinrichtingsplan op. Dit doen zij in lijn met de visie “Aantrekkelijk Nijkerk” en het Verkeerplan. Gedurende dit participatietraject toetst de gemeente de plannen aan de hiervoor geldende kaders.

Ontwerp van de herinrichting

Het herinrichtingsontwerp is op 11 december 2018 gepresenteerd aan belanghebbenden. Tijdens deze avond en in de periode hierna zijn diverse reacties ontvangen. De reacties zijn onder te verdelen in reactie op het ontwerp Spoorstraat en de verkeersmaatregel op de Coltoflaan. Deze reacties op het ontwerp voor de Spoorstraat zijn waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. De reacties op de verkeersmaatregel voor de Coltoflaan vragen om een nadere uitwerking vanuit de gemeente.

Herinrichtingsplan voor de Spoorstraat

Het eindresultaat van de werkgroep is een herinrichtingsplan voor de Spoorstraat dat past binnen de door het college en de gemeenteraad gestelde kaders. Op 11 maart 2019 heeft de werkgroep Openbare Ruimte en Inrichting van het Platform Binnenstad Nijkerk het ontwerp voor de herinrichting van de Spoorstraat aangeboden aan de verantwoordelijk wethouder ter formele besluitvorming en uitvoering. Het college heeft besloten om dit concept definitief ontwerp “Herinrichting Spoorstraat” ter inzage te leggen voor omwonenden en belanghebbenden voor de formele inspraakprocedure.

Inspraakprocedure

Het concept definitief ontwerp met bijbehorende stukken ligt vanaf 26 maart tot en met 23 april 2019 ter inzage. De stukken zijn hieronder te downloaden.
Tijdens de inspraakperiode kunt u als belanghebbende uw zienswijze kenbaar maken. Gebruik daarvoor bij voorkeur het online formulier onderaan deze pagina.
De zienswijze dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk.

Vervolgprocedure

Na de inspraakprocedure worden de ontvangen zienswijzen behandeld en voorgelegd aan het college. Zij zal de behandelde zienswijzen in overweging nemen en een definitief besluit nemen op het ontwerp.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Simon Meere via telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden