Home > Inwoners > In procedure (niet meer ter inzage) > Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1

Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1” vanaf 22 november 2018 zes weken ter inzage heeft gelegen.

In 2017 heeft de gemeente Nijkerk het bestemmingsplan Buitengebied 2017 vastgesteld. Inmiddels zijn er verschillende vergunningen verleend of wijzigingsprocedures doorlopen, waarvan het wenselijk is om deze te verwerken in het bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat er kleinere tekstcorrecties of andere aanpassingen wenselijk zijn. En tenslotte zijn er een aantal locaties waar de agrarische bestemming niet meer correct is omdat het bedrijf gestopt is. Deze wijzigingen zijn in het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1” verwerkt.

Inzage

Het bestemmingsplan is online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0135-0001.

Afronding procedure

In de termijn zijn zienswijzen ingediend. Deze worden nu beoordeeld en het plan wordt voorbereid voor behandeling in de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen  wordt het plan met de daarbij behorende stukken opnieuw gepubliceerd.
Voor nadere informatie: team Planvorming, bereikbaar via telefoonnummer 14 033 of e-mail: gemeente@nijkerk.eu

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden