Home > Inwoners > In procedure (niet meer ter inzage) > Integraal kindcentrum Doornsteeg

Integraal kindcentrum Doornsteeg

Gemeentelijke coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan integraal kindcentrum Doornsteeg
en ontwerpomgevingsvergunning integraal kindcentrum Doornsteeg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Integraal kindcentrum Doornsteeg en de ontwerpomgevingsvergunning Integraal kindcentrum Doornsteeg ter inzage komen te liggen. Het bestemmingsplan maakt in samenhang met de omgevingsvergunning de ontwikkeling en realisatie van een basisschool, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang mogelijk.

Gemeentelijke coördinatieregeling

Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad op 21 februari 2019 besloten toepassing te geven aan artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (coördinatieregeling). De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Voor deze ontwikkeling gaat het om een bestemmingsplan waarmee het Integraal kindcentrum juridisch-planologisch mogelijk wordt gemaakt en een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, het aanleggen van een uitweg en het opheffen van het strijdig gebruik van de gronden.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken hebben zes weken ter inzage gelegen. De stukken zijn online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/NL.IMRO.0267.BP0142-0001.

Afronding procedure

In de termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

Het plan wordt nu voorbereid voor behandeling in de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen wordt het plan met de daarbij behorende stukken voor het vervolg van de procedure weer ter inzage gelegd.

Voor nadere informatie: Team Planologie, telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden