Home > Inwoners > Informatie over dyslexie

Informatie over dyslexie

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) - vergoede dyslexiezorg - valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben vanaf dan de taak om deze zorg te organiseren en te financieren. Gemeenten hebben de al voor 1 januari 2015 lopende dyslexiebehandelingen gewaarborgd.

Op grond van de Jeugdwet moet de gemeente kinderen ondersteunen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Enkelvoudig betekent dat het kind naast de dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek en/of -behandeling (comorbiditeit). Voor kinderen bij wie sprake is van problemen naast de dyslexieklachten (bijvoorbeeld dyslexie in combinatie met ADHD of een spraak/taalstoornis), is een intensiever behandel- /begeleidingstraject nodig. In deze gevallen wordt eerst de bijkomende stoornis of beperking behandeld, voordat een kind in aanmerking komt voor een behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie.

De huidige aanspraak van EED is gebaseerd op het protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Hier is voor de school  een belangrijke taak weggelegd om begeleiding te bieden volgens dit protocol. De gemeentelijke jeugdhulpplicht geldt voor de omvang van de huidige aanspraak. Dit betekent dat enkel kinderen met EED in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg. Bij kinderen met een belemmerende comorbide stoornis dient eerst de bijkomende stoornis worden behandeld voordat het zin heeft EED te behandelen.

Als de basisschool vermoedt dat er sprake is van Ernstige Enkelvoudige dyslexie bij een leerling, wordt een intensief traject van 1 tot 1,5 jaar gestart. Hierbij wordt een dossier aangemaakt. Wanneer na 1 jaar - 1,5 jaar ( 3 toetsmomenten) inzet vanuit school waarbij ouders goed betrokken zijn onvoldoende vordering blijkt, levert de school een dossier aan bij ouders. Ouders kunnen met dit dossier laten toetsen door het gebiedsteam of er inderdaad sprake zou kunnen zijn van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. U kunt zich aanmelden bij uw gebiedsteam via emailadres aanmeldingen@gtnijkerk.nl.

De school moet aan het gebiedsteam het volgende aanleveren in het dossier (volgens het landelijk dyslexieprotocol):

  • Basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem
  • Beschrijving van het lees- en spellingsprobleem
  • Signalering lees- en spellingsproblemen: datum (toets (criteria, score), afgenomen door
  • Omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur,  inhoud, organisatievorm, begeleider)
  • Resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering
  • Vaststelling toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van gebruikte toetsen en normcriteria
  • Argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie: aantonen van didactische resistentie na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit
  • Indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen

Het dossier wordt getekend door de directeur namens het bevoegde gezag.

Naast de vereisten uit het dyslexieprotocol vraagt de gemeente een beschrijving van de (mate van) betrokkenheid van de ouders bij de begeleiding van de leerling in het kader van dyslexie (bijv. aanwezigheid bij leerlingbespreking, oefeningen via huiswerkopdrachten etc.).

Gemeenten geven, als het dossier op orde is en daadwerkelijk na toetsing sprake lijkt van EED, een beschikking af voor diagnose en (mogelijk) behandeling van EED.

Meer informatie vindt u op de website van 'Passend onderwijs'.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden