Home > Inwoners > Planschade

Planschade

 • Wat is het?

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

  Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

  Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming vragen voor deze planschade.

 • Hoe werkt het?

  Schade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving).
  • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

  Vergoeding voor de schade

  U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is. In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen:

  • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen moet u zelf betalen. Door feiten en omstandigheden kan een hoger percentage worden vastgesteld.
  • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Dan komt het bedrag aan schade dat lager is dan ten minste 2% van de waarde van de onroerende zaak voor uw eigen rekening. Door feiten en omstandigheden kan een hoger percentage worden vastgesteld. Indien sprake is van planschade door een wijziging van de bestemming van uw eigen perceel, dan hoeft u niet een deel van de schade zelf te betalen.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

  • waarom u een tegemoetkoming vraagt
  • hoeveel tegemoetkoming u wilt
  • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
  • een omschrijving van de schade
  • het schadebedrag
  • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
  • uw bankrekeningnummer

  Let op: U moet de tegemoetkoming vragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is.

  U kunt digitaal planschade aanvragen via het aanvraagformulier onder 'Digitaal aanvragen'.

 • Kosten

  Behandeling van een aanvraag kost € 300,--, ook wanneer na behandeling blijkt dat u geen recht hebt op tegemoetkoming in schade. Wanneer tegemoetkoming in schade wordt toegewezen ontvangt u dit bedrag terug.

 • Online aanvragen

 • Hoe lang duurt het?

  De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  De ruimtelijke plannen

  In de Wet ruimtelijke ordening zijn de ruimtelijke plannen vastgelegd waarbij planschade kan ontstaan. Het kan gaan om de volgende ‘schadeoorzaken’:

  • een bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplan
  • een bepaling uit een beheersverordening
  • een bepaling uit een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of inpassingsplan
  • een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan
  • het aanhouden van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning
  • een bepaling uit een provinciale verordening op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd
  • een bepaling uit een exploitatieplan op grond waarvan een omgevingsvergunning kan worden geweigerd
  • een koninklijk besluit dat de Wro buiten toepassing laat wegens landsverdediging

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden