Home > Inwoners > Sociale huurwoning, urgentieverklaring

Sociale huurwoning, urgentieverklaring

 • Wat is het?

  De gemeente Nijkerk kent een urgentieregeling. Hierin is geregeld dat men in zeer uitzonderlijke situaties eerder aan een woning geholpen kan worden dan anderen. U moet zich in een noodsituatie bevinden die buiten uw schuld is ontstaan en die niet op een andere manier kan worden opgelost.

  De problematiek moet wel samenhangen met de woning: verhuizen moet de oplossing zijn voor het probleem.

 • Hoe werkt het?

  Wat zijn redenen voor het verkrijgen van urgentie

  • woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang voor personen die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten;
  • woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen, en waarbij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
   - er is een ondersteuningsplan als bedoeld in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, waaruit blijkt dat er minimaal sprake is van interventieniveau 4;
   - aangetoond is dat door verhuizing van de mantelzorgverlener of ‑ontvanger de mantelzorger beter in staat is om de mantelzorg te blijven bieden;
   - het gebruik van een mantelzorgwoning biedt aantoonbaar geen oplossing.
  • vreemdelingen met een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 van de wet;
  • woningzoekenden die dakloos zijn na beëindiging van een opname in een psychiatrische inrichting, mits men vóór opname zelfstandig gehuisvest was in de gemeente;
  • woningzoekenden die een zorgwoning in de gemeente moeten verlaten, omdat de partner van de betrokkene, die de indicatie had voor deze woning, niet meer in de woning verblijft;
  • woningzoekenden die urgent woonruimte nodig hebben en waarbij sprake is van een combinatie van de volgende situaties:
   -  de woningzoekende heeft ten minste een geheel jaar voorafgaand aan de urgentie-aanvraag een zelfstandige legale woning in de gemeente bewoond;
   -  er is een acute noodzaak om binnen zes maanden te verhuizen;
   -  de noodsituatie is ontstaan buiten eigen schuld en kon door de woningzoekende niet worden voorzien;
   -  er is sprake van meervoudige problematiek (combinatie van financiële, psychische en/of sociale problemen);
   - de problematiek heeft een directe relatie met de huidige woonsituatie;
   - de woningzoekende heeft aantoonbaar eerst zelf naar een oplossing gezocht, wat moet blijken uit activiteiten gedurende het half jaar voorafgaand aan de urgentie-aanvraag;
   - de woningzoekende is niet in staat om binnen zes maanden zelf voor passende huisvesting te zorgen, afgestemd op de persoonlijke omstandigheden.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt de Urgentiewijzer doorlopen om te checken of u in aanmerking komt voor urgentie. Deze Urgentiewijzer vindt u onder 'Online aanvragen'.

  Denkt u in aanmerking te komen voor urgentie, maar dan een afspraak met Loket MO via telefoonnummer 14 033.

 • Kosten

  Het aanvragen van urgentie kost in 2019 € 70,10. 

 • Online aanvragen

 • Openbare documenten

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden