Home > Inwoners > Onherroepelijke plannen > Landschapsontwikkelingsplan (vastgesteld)

Landschapsontwikkelingsplan (vastgesteld)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken bekend dat op 31 januari 2019 het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is vastgesteld door de gemeenteraad van Nijkerk.

Het Landschapsontwikkelingsplan bevat concrete streefdoelen voor het landschap met kaarten, ontwerprichtlijnen en een toelichting waarin de kwaliteiten van de afzonderlijke landschappen in het gemeentelijk buitengebied zijn beschreven en vastgelegd.

Het plan:

  1. is een onderlegger voor het maken van keuzes over nieuwe ontwikkellocaties voor woningbouw, bedrijventerreinen, verkeersstructuren,  natuur of maatschappelijke voorzieningen. Het LOP doet geen uitspraken over ontwikkellocaties Deze keuzes over de toekomstige ontwikkelingen worden gemaakt in een Omgevingsvisie in 2019. Het LOP is een belangrijk ‘kaderstellend’ beleidsdocument en daarmee één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie;
  2. bevat naast concrete streefdoelen voor het landschap ook ontwerprichtlijnen die aan een initiatiefnemer worden meegegeven. Met behulp van deze richtlijnen is een initiatiefnemer beter in staat in zijn/haar plan rekening te houden met de inpassing van het plan op het perceel en in de omgeving en met de bijdrage die hij/zij kan leveren in de verbetering van de kwaliteit van het landschap. Daarmee is het LOP niet alleen een kaderstellend, maar ook een ‘faciliterend’ document.

De uitwerking van het Landschapsontwikkelingsplan vindt plaats met behulp van een jaarlijks vast te stellen uitvoeringsprogramma. Het is een flexibel programma en per jaar wordt bepaald welke projecten kunnen worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de kansen die zich op dat moment voordoen.

Met de vaststelling van Landschapsontwikkelingsplan vervalt het Landschapsontwikkelingsplan 2005-2015.

Het Landschapsontwikkelingsplan kunt u hieronder online raadplegen.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden