Home > Inwoners > Ontwikkelingskansen kinderen

Ontwikkelingskansen kinderen

Alle kinderen hebben het recht om zich in een veilige en prettige omgeving te ontwikkelen tot gezonde en zelfstandige volwassenen. Hoe kunnen wij onze kinderen en jongeren goede ontwikkelingskansen te bieden? Daar gaat het om bij deze programmalijn. Er wordt gekeken vanuit een breed perspectief. Daarnaast raakt het ook aan veel andere programmalijnen.

Tijdens de workshop van 24 april 2018 zijn we aan de slag gegaan om de thema’s van aandacht, gerelateerd aan de programmalijn ‘ontwikkelingskansen kinderen’ te verifiëren en toe te voegen. Hierna is nagedacht over onderwerpen die belangrijk zijn binnen de thema’s.
Hieronder vindt u de samenvatting van de uitkomsten van deze avond.

Thema's van aandacht Onderwerpen
Samenvatting uitkomsten bijeenkomst
Algemeen Doorgaande ontwikkellijnen, laaggeletterdheid, samenhang, onderwijs-arbeidsmarkt, ouderbetrokkenheid en inclusie.
Voorscholen Maximaal bereik, VVE, passende plek voor elk kind, NT2, geen financiële belemmeringen, IKC.
Onderwijs Passend onderwijs, onderwijszorgarrangementen, verbinding onderwijs-zorg, EED, inclusief onderwijs, thuiszitters, onderwijsachterstanden, taalklas, leerplicht, voortijdig schoolverlaten, thuisnabij, talentontwikkeling breed (vaardigheden).
Buiten- en onder schoolse activiteiten, vrije tijd: sport, cultuur en… Sportieve en culturele ontwikkeling, vermaak, sociale interactie, (laagdrempelig) aanbod activiteiten, ambulant jongerenwerk, sport en cultuur voor mensen met een beperking.
Zichtbaarheid Gerichte communicatie, social media, tijdschrift voor/door jongeren, zichtbaar aanbod voor doelgroep (soort sociale kaart).
Veiligheid en leefomgeving Veilige speelplek voor iedereen in de buurt, verkeer, fietsroutes, buurtpreventie.
Jeugdhulp School als vindplaats, IKC, prenatale zorg, bieden van maatwerk i.p.v. aanbodgericht.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden