Home > Inwoners > Ter inzage > Deelplan 1a Nijkerkerveen

Deelplan 1a Nijkerkerveen

Dit item is verlopen op 21-06-2019.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Deelplan 1a Nijkerkerveen

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 18 april 2019 het bestemmingsplan Deelplan 1a gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft woningbouw en een kleine uitbreiding van het bedrijventerrein in Nijkerkerveen.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Mede naar aanleiding daarvan zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan in het vastgestelde bestemmingsplan een aantal aanpassingen doorgevoerd. Voor een overzicht van de doorgevoerde aanpassingen wordt verwezen naar het raadsbesluit met bijhorende bijlagen (zienswijzenota en (ambtshalve) wijzigingen).

Inzage

Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn digitaal te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0133-0002.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Nijkerk bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist.

Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via http://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden