Home > Inwoners > Ter inzage > Schoenlapperweg 13-13a, Nijkerk

Schoenlapperweg 13-13a, Nijkerk

Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 17 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Schoenlapperweg 13-13a Nijkerk’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader waarbinnen de functieverandering op de percelen behorende bij Schoenlapperweg 13 en 13a te Nijkerk mogelijk wordt. De varkenshouderij wordt beëindigd en één nieuwe vrijstaande woning wordt toegevoegd. Daarnaast wordt een bestaande kleine woning hergebouwd en uitgebreid tot reguliere woning.

Inzage

Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 21 november 2019 zes weken ter inzage. Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn digitaal te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0144-0002.  

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door een ieder die een zienswijze heeft ingediend dan wel redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen.

Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist.

Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via http://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden