Home > Inwoners > Ter inzage > Voorbereidingsbesluit woningsplitsing Nijkerk

Voorbereidingsbesluit woningsplitsing Nijkerk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 april 2019 heeft besloten:

  1. te verklaren, dat, op grond van artikel 3.7, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied, overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding met het planidentificatienummer NL.IMRO.0267.VB0008-0001;
  2. te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden of bouwwerken, of een deel daarvan, te wijzigen met het doel woningen te splitsen of deze om te zetten in (on)zelfstandige woonruimtes, voor zover dit gebruik nog niet legaal bestaat op de dag van inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit;
  3. te bepalen dat burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning kunnen afwijken van het verbod zoals bedoeld onder 2, indien de voorgenomen wijziging van het gebruik niet in strijd is met het op dit voorbereidingsbesluit en volgend ontwerpbestemmingsplan;
  4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt zodra het ter inzage is gelegd en bekendgemaakt.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking de dag volgend op de raadsvergadering van 18 april 2019 door ter inzage legging bij de publieksbalie, plaatsing op de website en bekendmaking in de Staatscourant en op Ruimtelijke plannen en heeft een werkingsduur van een jaar.

Inzage

Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.VB0008-0001

Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende situatietekening zijn hieronder in te zien of in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.nijkerk.eu/afspraak.

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden