Home > Inwoners > Ter inzage > Westerdorpsstraat 68, Hoevelaken

Westerdorpsstraat 68, Hoevelaken

Dit item is verlopen op 28-06-2019.

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.10 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van een zwembad met poolhouse en het herinrichten van de landgoedkern aan de Westerdorpsstraat 68 te Hoevelaken.

Inzage

De omgevingsvergunning ligt met ingang van donderdag 16 mei 2019 zes weken ter inzage. De omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing zijn online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.OV0137-0002.

Beroep

Tegen dit besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij de bestuursrechter. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat binnen zes weken na datum bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Het besluit wordt van rechtswege geschorst totdat de voorzieningenrechter op het verzoek heeft beslist.

Uw brieven aan de bestuursrechter of de voorzieningenrechter adresseert u als volgt:
Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM.
Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u online een beroepschrift indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden