Home > Inwoners > Vluchtelingen en statushouders

Vluchtelingen en statushouders

Vangen we in Nijkerk vluchtlingen op? Gaan we dat doen? Hoeveel statushouders komen er in Nijkerk wonen? Lees daarover meer op deze pagina.

Opvang vluchtelingen

In Nijkerk is geen Asielzoekerscentrum (AZC) en geen (crisis)noodopvang. Nijkerk stelt wel kennis en menskracht ter beschikking aan andere gemeenten.

Huisvesting statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. De gemeente Nijkerk heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, van de Rijksoverheid de opdracht om statushouders te huisvesten. Voor 2015 ging het om 70 personen, voor 2016 om 106 mensen.

Extra mensen huisvesten heeft gevolgen voor de andere woningzoekenden in Nijkerk. Daarom zijn gemeente en woningbouwverenigingen voor statushouders op zoek naar zo veel mogelijk woningen buiten de sociale huursector. Voor alleenstaande statushouders willen gemeente en woningbouwverenigingen huisvesting creëren in kamers of andere eenpersoonsnoodwoningen.

Ook zullen er extra huurwoningen gebouwd gaan worden, bestemd voor alle woningzoekenden. De extra sociale huurwoningen worden gebouwd in de nieuwbouwwijk Doornsteeg, in fase 2 van de uitbreiding Nijkerkerveen, aan de Van Rensselaerstraat en in Spoorkamp.

In Doornsteeg worden 15 geplande koop- en duurdere huurwoningen omgezet naar sociale huurwoningen. In Nijkerkerveen komen 7 extra sociale huurwoningen, in plaats van sociale koopwoningen. Voor een terrein aan de Van Rensselaerstraat wordt gedacht aan de bouw van 8 kleine sociale huurwoningen, in de stijl van ’t Schulpje. Hiervoor maakt de WSN een plan waarvoor een ruimtelijke procedure wordt opgestart.

Op Spoorkamp zal het kantoorpand Omega voor een deel worden verbouwd naar 24 kleine woningen, met name geschikt voor alleenstaanden. Hiervan zijn 12 woningen bestemd voor statushouders en 12 woningen voor andere woningzoekenden. Op dit mogelijk te maken zal eerst een ruimtelijke procedure worden gevolgd voor een tijdelijke ontheffing voor 10 jaar, maar het college onderzoekt ook de mogelijkheid om het noordelijk gedeelte van Spoorkamp naast de bestemming “gemengd” ook als “wonen” te bestemmen.

Tijdelijke huisvesting Zusterhuis

Er wonen tot april 2018 ongeveer 30 alleenstaande statushouders in het ‘Zusterhuis’, Holkerstraat 30. Ze komen uit Syrië, Irak, Somalië, Eritrea en Ethiopië.

Veel gestelde vragen

Vraag: Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een statushouder?

Antwoord: Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen worden opgevangen en geregistreerd. Wie na onderzoek van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland mag blijven, ontvangt een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van in ieder geval vijf jaar. Zij hebben daarmee een status en worden dan statushouders genoemd.

Vraag: Welke begeleiding is er voor statushouders?

Antwoord: Vluchtelingenwerk in Nijkerk heeft veel ervaring met de begeleiding van statushouders die in Nijkerk komen wonen. Zij zullen de nieuwe bewoners begeleiden en hen wegwijs maken in de lokale en Nederlandse samenleving. Dat gaat dan bijvoorbeeld over taalles voor volwassenen, het regelen van scholen voor kinderen en praktische zaken.

Vraag: Komen statushouders met voorrang in sociale huurwoningen?

Antwoord: Statushouders hebben recht op een woning. De gemeente maakt afspraken met de woningbouwcorporaties dat ze sociale huurwoningen beschikbaar stellen. Met de extra instroom van vluchtelingen is de taakstelling zo hoog geworden, dat er in Nijkerk niet voldoende huurwoningen voor statushouders en de overige woningzoekenden zijn. De gemeente en de woningbouwvereniging kiezen er daarom voor om statushouders zo veel mogelijk buiten de huursector te huisvesten, bijvoorbeeld in noodwoningen. Ook zullen er op diverse plekken in de gemeente extra huurwoningen gebouwd gaan worden, bestemd voor alle woningzoekenden.

Vraag: Wat doen statushouders de hele dag, welke rechten en plichten hebben ze?

Antwoord: De statushouders die in Nijkerk komen wonen hebben dezelfde rechten en plichten als de overige inwoners van Nijkerk. Wel krijgen ze extra begeleiding om ze te helpen om zo snel mogelijk te integreren, werk te zoeken en volwaardig mee te doen in de Nederlandse samenleving.

De mensen die tijdelijk wonen aan de Beatrixstraat vallen nog onder de regeling die geldt voor mensen in een Asielzoekerscentrum (AZC). Zij mogen nog niet werken en krijgen leefgeld van het Rijk. Ze beginnen dus met inburgeren.

Vraag: Hoe zit het met veiligheid?

Antwoord: Statushouders zijn over het algemeen mensen die niets liever willen dan weer een gewoon leven leiden. Maar, zoals overal waar mensen wonen kunnen er dingen aan de hand zijn. Is de veiligheid in het geding, neemt u dan contact op met de politie in Nijkerk: telefoon (0900) 8844 (geen spoed) of 112 (bij spoed).

Ook kan het voorkomen dat mensen door cultuurverschillen dingen anders doen dan we in Nederland gewend zijn. Een goed gesprek kan dan al veel oplossen. Vluchtelingenwerk kan daar bij helpen (telefoonnummer: (033) 2451022 , e-mail: nijkerk@vwon.nl).

Vraag: Ik wil hulp aanbieden. Waar kan ik terecht?

Wilt u als vrijwilliger hulp aanbieden dan kunt u contact opnemen met Vluchtelingenwerk via het e-mail adres nijkerk@vwon.nl. Wilt u goederen aanbieden, dan kunt u terecht bij een van de kringloopwinkels in Nijkerk: Dorcas, Goed Bezig, Kringloopcentrum Nijkerk, Sparta en Kringloop Hoevelaken.  Kleding kunt in inleveren bij de Kledingbank.

Vraag: Waar kunt u terecht met verdere vragen of klachten?

Antwoord: Heeft u algemene vragen over asielzoekers en statushouders, dan kunt u contact opnemen met de gemeente: email: huisvestingstatushouders@nijkerk.eu of telefoonnummer 14 033. Op www.coa.nl staat informatie over de opvangprocedure in Nederland.

Bekijk een filmpje op YouTube wanneer u meer algemene informatie wilt over de opvang van vluchtelingen en statushouders.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden