Home > Inwoners > Vooraankondigingen

Vooraankondigingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij een aantal bestemmingsplannen voorbereiden.

  • Bestemmingsplan deelplan 1a Nijkerkerveen
  • Bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1

Een veegplan is een bestemmingsplanherziening waarin meerdere haalbare ruimtelijke verzoeken worden opgenomen. Het veegplan doorloopt de wettelijke procedure van een normaal bestemmingsplan. Omdat de gemeente met veegplannen werkt, kunnen er meerdere verzoeken tegelijkertijd worden beoordeeld en in procedure gebracht.

Het veegplan richt zich op de ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied. Het veegplan voor het buitengebied bevat tevens enkele correcties ten opzichte van het Bestemmingsplan Buitengebied dat op 30 mei 2017 is vastgesteld. De planning is dit veegplan in september als ontwerp ter inzage te leggen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt gemeld dat het naar aanleiding van deze vooraankondigingen nog niet mogelijk is te reageren, er nog geen stukken ter inzage liggen en dat er (nog) geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen.

Zodra de planvoorbereidingen gereed zijn, wordt het (voor)ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd. De kennisgeving daarvan en wijze waarop u dan kunt reageren wordt onder andere bekend gemaakt op de gemeentepagina van de Stad Nijkerk en in de Staatscourant.
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt op contact opnemen met loket bouwen, wonen & vergunningen via telefoonnummer 14 033.

Contact

Stadhuis Nijkerk, Kolkstraat 27
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Maak een afspraak

Openingstijden