Home > Inwoners > Vooroverleg indienen

Vooroverleg indienen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Wanneer uw bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan, of als het nog niet zeker is of het plan in het bestemmingsplan past, kunt u een vooroverleg indienen. 

Het vooroverleg kan ook worden gebruikt om, voordat het bouwplan verder wordt uitgewerkt, te toetsen of aan de regelgeving en/of aan redelijke eisen van welstand kan worden voldaan. Het vooroverleg kan de volgende uitkomsten hebben:

 1. het plan is haalbaar en er kan een definitieve aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend
 2. het plan is in principe haalbaar, echter dat kan alleen als het college van burgemeester en wethouders daar mee instemmen. In dat geval wordt u uitgenodigd een principeverzoek in te dienen
 3. het plan is niet haalbaar

Het vooroverleg en het principeverzoek worden verder op deze pagina uitgelegd. Daarnaast kunt u bij de gemeente terecht voor specifiek advies. U kunt hiervoor een afspraak maken met loket Bouwen, wonen en vergunningen op het stadhuis. Zij kunnen u adviseren met betrekking tot het eventueel indienen van een vooroverleg.

Vooroverleg

Wilt u voordat u een officiële aanvraag doet, weten of u kunt rekenen op een positieve beslissing op uw vergunningaanvraag, dan is er de mogelijkheid van vooroverleg. Uw plan wordt getoetst en u krijgt een ambtelijke, globale beantwoording van de vraag of een plan haalbaar is of onder bepaalde voorwaarden haalbaar zou kunnen zijn. Dat is vooral van belang wanneer voor uw plannen een bestemmingsplanwijziging nodig is. Afhankelijk van de situatie moet het college of de gemeenteraad hierover dan een besluit nemen. Vooroverleg kan u, bij een verwachte negatieve beslissing, de veel hogere kosten besparen van een officiële aanvraag. Aan de ambtelijke, globale beantwoording van de vraag of reactie op een plan, kunnen door de initiatiefnemer of door derden geen rechten worden ontleend. Het staat u altijd vrij een principeverzoek (zie volgende paragraaf) in te dienen.

Aan het indienen van een aanvraag om vooroverleg zijn kosten verbonden (tarief 2020 € 100). Deze kosten van vooroverleg worden in mindering gebracht als hier een formele aanvraag omgevingsvergunning uit voortvloeit.
U kunt een verzoek tot vooroverleg alleen online indienen via Omgevingsloket.nl. Via het Omgevingsloket geeft u aan dat u een vergunning gaat aanvragen (particulier of bedrijfsmatig). Bij tabblad 3 'Werkzaamheden' krijgt u de mogelijkheid aan te geven dat het om een vooroverleg gaat. Gebruik hiervoor de oranje button rechtsboven op de betreffende pagina.

Bij het indienen van een vooroverleg hoeft u nog geen gedetailleerde bouwtekeningen in te dienen. We hebben van u nodig:

 • De gegevens van de aanvrager
 • Een duidelijke omschrijving van het bouwplan
 • Een principetekening op schaal 1:100 met plattegronden, gevels en doorsneden (bestaand en nieuw) en situatietekening (1:1000)
 • Eventueel foto’s

Als u vragen heeft over het indienen van een vooroverleg, kunt u contact opnemen met de medewerkers van loket Bouwen, wonen en vergunningen op het stadhuis via het telefoonnummer 14 033.

Principeverzoek

In sommige gevallen kan blijken dat uw verzoek haalbaar is, maar dan is een principebesluit van het college nodig. U kunt dan alleen op ons verzoek een principeverzoek indienen. De behandelend ambtenaar zal u hier op attenderen na afloop van het vooroverleg en aangeven hoe te handelen. Het principeverzoek houdt in dat uw plan of project wordt getoetst aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening, maar de toetsing gaat (veel) verder dan bij het vooroverleg. De legeskosten hiervan kunnen dan ook hoger uitvallen dan bij het indienen van een vooroverleg.

Dit houdt in dat uw plan of project wordt getoetst aan de volgende disciplines:

 • Stedenbouw
 • Landschappelijk
 • Cultuurhistorie
 • Water
 • Luchtkwaliteit
 • Externe veiligheid
 • Ontsluiting en parkeren
 • Kabels en leidingen
 • Duurzame ontwikkeling
 • Archeologie
 • Bodem
 • Ecologie
 • Geluid
 • Geur
 • Agrarische zonering
 • Milieu zonering
 • M.E.R.-beoordeling

Vaak zal voor een groot deel van deze disciplines blijken dat geen nadere toetsing nodig is. Voor een deel van deze disciplines zal nader onderzoek nodig zijn. Uw contactpersoon bij de gemeente informeert u tijdig welk onderzoek nodig is en waarom dit nodig is. De resultaten uit deze toets presenteert team planvorming aan het college. Het college neemt vervolgens het besluit op uw principeverzoek. In dit besluit deelt het college mee onder welke voorwaarden u uw plannen of project uit kunt voeren. Vervolgens kunt u een definitieve aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Bij het indienen van een principeverzoek hoeft u nog geen gedetailleerde bouwtekeningen in te dienen. We hebben van u nodig:

 • De gegevens van de aanvrager.
 • Een duidelijke omschrijving van het bouwplan.
 • Een omschrijving van de motieven, waarom u van mening bent dat medewerking aan uw bouwplan in afwijking van het bestemmingsplan nodig is.
 • Een tekening op schaal 1:100 met een plattegrond en situatietekening.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden