Leefgeld Oekraïners in Nijkerk

Inschrijving Basisregistratie Personen

Om in aanmerking te komen voor leefgeld van de gemeente Nijkerk moet een Oekraïner geregistreerd zijn in de Nijkerkse Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor is een Oekraïens paspoort nodig. Voor personen afkomstig uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, geldt dat zij ook hun verblijfsvergunning uit Oekraïne moeten laten zien. Voor inschrijving in de BRP kan een afspraak gemaakt worden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Nijkerk via de website:  www.nijkerk.eu/verhuizen-naar-nederland

Ontvangst leefgeld

Voor de ontvangst van het leefgeld kunnen Oekraïners zich op de eerste werkdag van de maand melden bij de balie Burgerzaken in het gemeentehuis aan de Kolkstraat 27 in Nijkerk. Wij zijn geopend tussen 10.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 15.00. Het overleggen van een paspoort of verblijfsvergunning is verplicht om het leefgeld in ontvangst te kunnen nemen. 

Te ontvangen bedragen

Elke volwassene en elk kind binnen een gezin in de gemeentelijke opvang ontvangt een bedrag van € 260,00 per maand. Dit is bedoeld voor voedsel, drinken, kleding en andere persoonlijke uitgaven zoals persoonlijke verzorging en vrij verkrijgbare medicijnen. Daarbovenop ontvangt elke volwassene in een gastgezin € 215,00 per maand en elk kind € 55,00 per maand als vrijwillige bijdrage in de kosten van het gastgezin. Extra dus, waarmee een volwassen Oekraïense vluchteling in een gastgezin € 475,00 in totaal ontvangt en elk kind € 315,00. Dit bedrag is bedoeld voor uitgaven aan bijvoorbeeld sport en culturele activiteiten of aan reiskosten.

Verandering in persoonlijke omstandigheden

Als u een bankrekening opent, gaat werken in Nederland en/of verhuist naar een andere gemeente of (tijdelijk) teruggaat naar Oekraïne (of bij elke andere verandering in uw persoonlijke omstandigheden), dan bent u verplicht alle relevante informatie daarover zo spoedig mogelijk door te geven aan de gemeente Nijkerk, bij voorkeur via e-mail aan a.vrolijk@nijkerk.eu

Vragen?

Heeft u vragen over de uitbetaling van leefgeld? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Nijkerk via a.vrolijk@nijkerk.eu 

Informatie over zorgverzekering voor Oekraïense vluchtelingen

Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische Zorg voor Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Per 1 augustus wordt het declareren van vergoedingen voor medische zorg daarmee eenvoudiger voor zowel de werkenden als niet-werkenden onder u. Als u tenminste een Burgerservicenummer (BSN) heeft. Zo niet, regel dat dan zo spoedig mogelijk. RefugeeHelp - Gezondheidszorg - Belangrijke informatie.

Social welfare benefits for Ukrainian refugees in Nijkerk

Registration Basisregistratie Personen

In order to receive social welfare benefits Ukrainian refugees have to be registered in the Basisregistratie Personen (BRP) of the city of Nijkerk. For registration you need to bring your Ukrainian passport. Refugees from Ukraine who are not Ukrainian nationals need to bring their Ukrainian residence permit.  To register in the BRP, please make an appointment with the department of Burgerzaken of the municipality of Nijkerk via our website: www.nijkerk.eu/verhuizen-naar-nederland.

Social welfare benefits

Social welfare benefits can be collected at the first workday of the month in the city hall of Nijkerk (Kolkstraat 27, Nijkerk) from 10.00 AM to 12.00 AM and from 13.00 PM to 15.00 PM. Please be sure, to bring an identification card or residence permit with you. New residents from Ukraine in Nijkerk will receive an invitation by letter including date and time for collection.

Monthly payments

Each adult and each child receive an amount of € 260.00 per month. This is meant for food, drinks, clothing and personal expenses, including freely available medicines, personal care and so on. In addition, each adult living with a host family receives an extra amount of € 215.00 per month and each child receives an extra € 55.00 for activities like public transportation, sports and cultural expenses. Please open a bank account in the Netherlands at the shortest notice and pass the information to the city of  Nijkerk, by mail to a.vrolijk@nijkerk.eu

Changes in personal circumstances

In case you open a new bank account, start working in the Netherlands and/or move to another municipality or (temporarily) back to Ukraine (or any other changes in your personal cicumstances), you are required to pass all relevant information as soon as possible to the city of Nijkerk, preferably by mail to a.vrolijk@nijkerk.eu

Information on health insurance for Ukrainian refugees

As of 1 July 2022, the Regulation on Medical Care for Displaced Persons from Ukraine (RMO) will enter into force. As of 1 August, this will make it easier for both the working and non-working among you to claim reimbursements for medical care. Provided that you have a Citizen Service Number (BSN). If not, please arrange that as soon as possible. For more information, please check: RefugeeHelp - Gezondheidszorg - Belangrijke informatie

Questions?

Do you have any questions about the monthly social welfare benefits? Please contact us via a.vrolijk@nijkerk.eu