Home > Ondernemers > Ondernemersdesk corona > Nieuwsupdate Tozo 19 mei 2020

Nieuwsupdate Tozo 19 mei 2020

Update  / BELANGRIJK NIEUWS!

Uitbreiding doelgroep

Op grond van een nieuwe ministeriële regeling krijgen de volgende doelgroepen toegang tot de lening bedrijfskapitaal Tozo of de uitkering levensonderhoud Tozo:

 1. De AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemer kan vanaf 8 mei 2020 een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen;
 2. De zelfstandig ondernemer die in Nederland woont en een bedrijf in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland heeft, kan vanaf 8 mei 2020 bijstand voor levensonderhoud Tozo aanvragen;
 3. De zelfstandige die in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, een bedrijf in Nederland heeft en sociale premies afdraagt in Nederland, kan vanaf 18 mei 2020 een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen.

Uiteraard geldt daarnaast dat deze zelfstandigen ook aan de overige Tozo-voorwaarden moeten voldoen. 
NB. Als u in Nijkerk woont en een bedrijf heeft in bovengenoemde landen en een aanvraag wilt indienen voor levensonderhoud (geen bedrijfskapitaal), stuurt u dan een mail naar onderstaand mailadres, dan ontvangt u specifieke vragen over uw buitenlandse bedrijf. Een aanvraag dient vóór 1 juni 2020 te worden ingediend (dit geldt ook voor de AOW-gerechtigde).

Voor de zelfstandig ondernemer woonachtig in het buitenland, met een bedrijf in Nederland is de gemeente Maastricht bereid gevonden om voor het hele land alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo te behandelen. Vanaf 18 mei kunnen ondernemers de lening bedrijfskapitaal Tozo bij de gemeente Maastricht aanvragen. De gemeente Maastricht handelt de aanvragen voor een lening af voor heel Nederland. Aanvragen kan via hun website. Ook is een speciaal e-mailadres en telefoonnummer geopend voor vragen:

Voortgang

Sinds de inwerkingtreding van de AMvB per 22 april 2020 zijn we voortvarend gestart met het afhandelen van aanvragen. De aanvragen van maart en april zijn grotendeels verwerkt evenals een deel van de aanvragen van mei, voor zover de aanvragen compleet zijn.

In de AMvB is opgenomen dat de zelfstandige mag bepalen over welke kalendermaanden hij uitkering aanvraagt. Dit is een periode gelegen tussen 1 maart en 31 augustus 2020. De uitkering kan echter maximaal voor de duur van drie aaneengesloten kalendermaanden worden aangevraagd.

Verzoek om nadere informatie (alleen als u dat niet duidelijk op het aanvraagformulier heeft opgegeven)

Wij hebben met het bovenstaande geen rekening gehouden in de (oude)formulieren die wij hebben verzonden en vragen nu de mensen die al een aanvraag hebben ingeleverd ons zo snel mogelijk een mail te sturen met daarin uw geboortedatum en BSN (dit is nodig om uw aanvraag in ons systeem te kunnen vinden) en de volgende gegevens:

 • Per wanneer wilt u de uitkering laten ingaan? (bijv. 1 maart, 1 april enz.)

De uitkering kan worden aangevraagd voor een aaneengesloten periode van maximaal drie kalendermaanden, gelegen tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020

 • Hoeveel maanden wilt u een uitkering ontvangen (1, 2, of 3)
 • De geschatte inkomsten in de kalendermaanden waarover u uitkering wilt ontvangen.

Als wij alle gegevens hebben ontvangen, dan kunnen wij uw aanvraag verder afhandelen.
Zo nodig nemen wij nog telefonisch contact met u op. Wij doen er alles aan om de aanvragen zo snel mogelijk af te handelen.

U kunt deze mail sturen naar tozo@nijkerk.eu.


Hieronder vindt u nog een uitleg over uw inkomsten en hoe u deze kunt berekenen.

Netto inkomsten uit onderneming:

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten. Bepalend of inkomsten meegerekend moeten worden is het moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn verkocht. Inkomsten die u in april ontvangt voor werkzaamheden in de maand maart, moet u toerekenen aan de periode dat u gewerkt heeft (de maand maart) en niet als inkomen over april. Dit betekent:

 • Is het werk gedaan in de maand maart, dan worden de inkomsten die daarvoor zijn gekregen toegerekend aan de maand maart. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.
 • Zijn producten verkocht in de maand maart, dan zijn betalingen daarvoor toe te rekenen aan de maand maart. Ook als de producten in een andere maand zijn betaald.

Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Wanneer u deels in dienstbetrekking werkt, al dan niet in uw eigen onderneming:

Nettoloon

Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook. Onkostenvergoedingen hoeft u niet als loon op te geven. Vakantiegeld en bonussen tellen naar rato mee.

Wellicht heeft u een uitkering of overige inkomsten:

Netto uitkering en overige inkomsten:

Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

 • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering;
 • Ziektewetuitkering;
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet);
 • buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen ter ondersteuning van zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis waaronder het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ en het Duitse ‘Arbeitslosengeld II;
 • overige inkomsten (bijvoorbeeld partneralimentatie, onderhuur, kostgeld en periodieke giften).

De optelsom van deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum.

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de kalendermaanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten direct door aan de gemeente door middel van het invullen van een wijzigingsformulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.

Is uw inkomen (de som van inkomsten uit bedrijf, loondienst, alimentatie etc.) hoger dan het sociaal minimum? Dan komt u niet in aanmerking voor een uitkering.

NB. Als er na toekenning inkomens- of andere wijzigingen zijn - bijvoorbeeld door versoepeling van de coronamaatregelen - dient u dit direct aan ons door te geven uiterlijk op de 3e van iedere maand op het wijzigingsformulier via betalingsformulieren@nijkerk.eu.

Vragen?

Op onze website vindt u de laatste informatie. Wordt uw vraag daarmee niet beantwoord of is de informatie u niet duidelijk? Neemt u dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur telefonisch contact op (via telefoonnummer 14 033) met de gemeente Nijkerk, mevrouw Van Bennekom, klantmanager Bbz.

Lees ook: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken:

bel 14 033

Openingstijden