Regio Foodvalley wil in 2050 een energie-neutrale regio zijn.  In juni 2019 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Daarin is afgesproken dat dertig energieregio’s in Nederland er samen voor zorgen dat er in 2030 35 TWh duurzame energie op land wordt opgewekt. De regio’s maken allen een zogenoemde ‘Regionale Energie Strategie’ (RES).  Zo ook Regio Food Valley, waartoe Nijkerk behoort. Die RES moet duidelijkheid geven over hoeveel duurzame energie elke regio kan opwekken in 2030. Ook moet uit de RES blijken hoe op regionaal niveau de beschikbare warmte kan worden verdeeld. Volgens het Klimaatakkoord hebben alle regio’s uiterlijk 1 juni 2020 een concept-RES. In maart 2020 gaan de gemeenteraden, staten en het waterschapsbestuur in de regio Food Valley een besluit nemen over een eerste tussenproduct: de concept-RES

Startdocument: proces tot de RES

Regio Foodvalley is begonnen met het opstellen van de RES. Als het gaat om het opwekken van duurzame energie wil de regio eerst een zorgvuldig en gedragen proces met stakeholders doorlopen. Dat proces staat uitgebreid beschreven in het Startdocument RES Foodvalley. In september en oktober beslissen de gemeenten, provincies en het waterschap definitief of ze op basis van het startdocument mee willen doen aan dit gezamenlijke proces.

Gezamenlijk gedragen oplossingen

De energieopgave en de RES raken in Regio Foodvalley veel (uiteenlopende) belangen. De regio kiest voor een proces, waarin zoveel mogelijk belanghebbenden worden betrokken. Vertrekpunt is, dat aan al deze belangen zo veel mogelijk tegemoet wordt gekomen bij het vormgeven van oplossingen. Daarbij wil de regio geen energie steken in het bij elkaar brengen van niet te verzoenen standpunten. Liever werkt zij aan begrip voor elkaars belangen. De regio zoekt tijdens het proces naar aanvullende stakeholders en belangen. Daarmee kan het aantal oplossingen groter worden. Met elkaar gaan belanghebbenden in Regio Foodvalley op zoek naar een gezamenlijk gedragen pakket van oplossingsrichtingen.

Stakeholderoverleg

De stakeholders zijn divers en de belangen variëren. Tijdens een Brede Startconferentie in mei 2019 waren veel van deze partijen aanwezig. Toen hebben zij verkend welke rol iedere partij in het proces zal innemen. Op basis hiervan zijn keuzes gemaakt over het stakeholderproces. De regio wil het proces van onderhandelen en overleggen effectief en efficiënt inrichten. Daarom heeft zij een Stakeholderoverleg gevormd met deelnemers die allemaal een specifiek belang in de regio vertegenwoordigen. Deze deelnemers zitten in het Stakeholderoverleg namens hun achterban.

Ruimtelijke en thematische ateliers

Tijdens het proces vindt een groot aantal (regionale, thematische en lokale) ateliers plaats. Dat zijn bijeenkomsten waarin de bouwstenen inhoudelijk worden uitgewerkt. Ook worden tijdens die sessies specifieke onderwerpen verder uitgewerkt en worden er regionale ruimtelijke verkenningen gedaan. Aan deze ateliers nemen medewerkers van zowel de publieke partijen als de andere betrokken stakeholders deel. De ateliers dragen op die manier bij aan het gezamenlijke zoekproces naar gedeelde en geaccepteerde kennis. De resultaten van de ateliers komen vervolgens samen bij het Stakeholderoverleg.

Lokale gesprekken

Lokale gesprekken geven input voor uitwerking in de regionale ateliers. De exacte invulling van deze gesprekken gebeurt in overleg met de betreffende gemeente. In het hele proces wordt er aangesloten bij lokale processen rondom bijvoorbeeld gebiedsvisies, afwegingskaders voor zon en wind of andere participatie-trajecten op ruimte en/of duurzame energieopwekking. Er zijn twee momenten waarin  de lokale input wordt opgehaald:

  • Ronde 1: Bij de start van het proces, parallel aan de eerste regionale ontwerpateliers. De centrale vraag is dan: wat vinden mensen belangrijk aan de regio, het landschap en de energietransitie? Wat willen mensen meegeven bij het onderzoekswerk?
  • Ronde 2: Reflectie op de concept-RES.

 

    Meer informatie

    Meer informatie over het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie vindt u op: www.regionale-energiestrategie.nl. Midden boven op die pagina vindt u de knop ‘Klimaatprogramma’s’. U vindt ook informatie over o.a. Aardgasvrije Wijken of bijvoorbeeld het Expertisecentrum Warmte.