Stand van zaken

In mei 2016 ging de dialooggroep Economie en bedrijfsomgeving van start. Een weerspiegeling vanuit het werkveld boog zich over de kansen, ontwikkelingen en bedreigingen op het gebied van economie, duurzaamheid, arbeidsmarkt en toerisme. De speerpunten hieruit zijn verwerkt in een visie. Vervolgens werkte de groep deze visie uit ineen lijst van voorstellen. In maart 2017 heeft de dialooggroep deze voorstellen aangeboden aan het gemeentebestuur.

Nijkerkse politici waren enthousiast over de ideeën die er liggen en de energie die de dialooggroep uitstraalt. Daarnaast gaven zij aan dat de hoeveelheid voorstellen en de kosten daarvan ertoe leiden dat deze niet allemaal (tegelijk) uitgevoerd kunnen worden.

Voorstellen “oud voor nieuw”

In juni 2017 volgde het besluit dat een aantal van de voorstellen van de dialooggroep Economie & Bedrijfsomgeving in 2017 opgestart kon worden. Om meer (financiële) ruimte te creëren voor voorstellen van de dialooggroep riep de gemeenteraad het college en de dialooggroep op om gezamenlijk met ideeën te komen voor een andere aanpak van bestaande activiteiten (“oud voor nieuw”).

Gedurende de zomerperiode van 2017 is de dialooggroep hier samen met vakspecialisten van de gemeente mee aan de slag geweest. Er zijn 8 thema’s benoemd in het bestaande beleid/ budgetten van de gemeente die zouden kunnen vrijvallen of anders worden ingericht, zodat meer ruimte ontstaat voor de voorstellen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Duurzaamheid
  • Toerisme
  • Cultuurhistorie
  • Economische stimulering
  • Bestuurlijke samenwerking
  • Toeleiding naar werk
  • Beheer openbare ruimte bedrijventerreinen
  • Haven

Niet alle voorstellen kunnen tegelijkertijd en in dezelfde mate worden uitgevoerd, er zijn grenzen aan het budget en de inzet. De gemeenteraad is op 16 november 2017 gestart met het maken van een integrale afweging tussen bepaalde voorstellen uit de vijf verschillende dialooggroepen. Hierover is begin 2018 besloten.

Top