Stand van zaken

In mei 2016 ging de dialooggroep Leefstijl van start. De deelnemers van deze groep bogen zich over de kansen, ontwikkelingen en bedreigingen op het gebied van sport, cultuur en preventieve gezondheid. Na de visie leverden de dialooggroepleden circa veertig voorstellen op, die in meer of mindere mate zijn uitgewerkt. Deze voorstellen presenteerden zij in december 2016 aan de gemeenteraad. Daarbij gaf de dialooggroep aan, dat zij niet wilde prioriteren of uitspraken wilde doen over huidig beleid dat moet verdwijnen ten koste van de nieuwe voorstellen.

De raad heeft in december 2016 een procesvoorstel vastgesteld om te komen tot prioritering van de voorstellen van de dialooggroep leefstijl. De voorgestelde processtappen zijn in januari, februari, maart uitgevoerd en de deelnemers uit de dialooggroep zijn daarbij zoveel mogelijk betrokken. Dit heeft geresulteerd in een raadsvoorstel waarin onder andere de prioritering van de voorstellen is opgenomen. In de raadsvergadering van 30 mei 2017 heeft de raad zich uitgesproken over de voorgestelde prioritering en fasering van de voorstellen van de dialooggroep Leefstijl. De raad heeft aangegeven dat zij  de energie en het enthousiasme dat de samenleving laat zien waardeert. Bovendien vindt de raad het belangrijk om door te gaan met de ingezette beweging. Voorstellen kunnen meteen, of in een later stadium opgepakt worden. De dialooggroep zag zelf al in dat er zo veel mooie voorstellen zijn bedacht, dat deze niet allemaal binnen het financiële kader passen dat de gemeenteraad vooraf heeft gesteld. De gemeenteraad is bereid om af te wegen of en zo ja hoeveel extra budgetruimte voor dialoogvoorstellen is te realiseren. Op 16 november 2017 is gestart met het maken van een integrale afweging tussen bepaalde voorstellen uit de vijf verschillende dialooggroepen.
 

Urgente voorstellen, waarover duidelijkheid nodig is, worden direct opgepakt. Voorbeelden daarvan zijn het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties en ook de huisvesting voor kunst en cultuur. Diverse projecten die op het brede terrein van Leefstijl in 2017 al lopen, kunnen worden voortgezet. Voorbeelden daarvan zijn het voortzetten van (creatieve) oplossingen voor Jeugd Ontmoetingsplaatsen, het beheer van ‘UIT in Nijkerk en Hoevelaken’; ondersteuning van de speel-o-theek Pinoccio dementievriendelijke gemeente; Nijkerk digitaal vaardig; het opzetten van een mama-café; het project ‘gezonde sportkantine’ en het promoten van minder-valide sport. Ook zijn er voorstellen die in 2017 en 2018 verder uitgewerkt zullen worden, zoals een culturele raad en ‘welzijn op recept’. Tenslotte zijn er voorstellen waarvan in 2017 de uitvoering opgestart kan worden (pluktuin, belgroep, gezondheids- en stresstest en platform 50+). De overige voorstellen zijn doorgeschoven naar de integrale afweging van de gemeenteraad.

Het raadsbesluit met bijbehorende stukken vindt u op deze pagina aan de rechterkant onder ‘achtergrondinformatie’.

Top