Visie

De visie van de dialooggroep Veiligheid en Handhaving bestaat uit twee keer drie kernwaarden, die horen bij de overkoepelende begrippen ‘Veiligheid’ en ‘Handhaving’. Het gaat om de kernwaarden Samenwerken, Communicatie, Veilig Voelen, Flexibiliteit, Bescherming & Zichtbaarheid en Gedeelde Verantwoordelijkheid.

Samenwerken

De dialooggroep heeft zes kernwaarden benoemd. Eén daarvan is een brede samenwerking bij de aanpak van overlast en criminaliteit. Daarbij gaat het om acties/maatregelen die een grotere betrokkenheid en een sterk gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid oproepen én met een sneeuwbaleffect.

Veilig voelen

Een andere kernwaarde is veiligheid in en rond de eigen woning, de openbare ruimte, bij bedrijven en op bedrijventerreinen. Door de inzet van diverse maatregelen en het toepassen van enkele specifieke (meet-)instrumenten wil de dialooggroep het niveau van veiligheidsbeleving bij inwoners, bezoekers en ondernemers verbeteren.

Bescherming en zichtbaarheid

Een derde kernwaarde die de groep belangrijk vindt, is zichtbaarheid en bereikbaarheid van de professionals van brandweer (rood), ‘zorg en welzijn’ (wit) en politie (blauw) op straat. Dat geldt ook voor de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de inzet van (groepen) vrijwilligers. Deze kleuren komen ook in het visie-boekje steeds terug. De dialooggroep heeft als doel om met diverse voorstellen een veilige leefomgeving te realiseren. Daarin staan de overheid, hulpdiensten en vrijwilligers in dienst van de samenleving, door directe zichtbaarheid en goede bereikbaarheid in de woon,- werk- en leefomgeving.

Communicatie

Als vierde kernwaarde staat ‘vroegtijdig (voor-)overleg en communicatie tussen gemeente, inwoners en ondernemers in de visie genoemd. Het gaat dan om communicatie over (ruimtelijke) plannen en regelgeving en handhaving. Vroegtijdig en helder communiceren zorgt voor een snelle, transparante en juiste uitwisseling van informatie en directe invloed van inwoners en ondernemers.

Flexibiliteit

Ook zet de dialooggroep in op minder vaste regelgeving en meer maatwerk op het gebied van vergunningverlening en bestemmingsplannen. Het is belangrijk dat de samenleving mee kan denken en dat niet alle regelgeving op voorhand vastgelegd of ingevuld is. Dat jaagt innovatie aan en leidt tot maatwerk. Deze extra ruimte en de handhaving daarop moet niet regel-gericht zijn maar risico-gericht. Natuurlijk is het daarbij wel zaak om steeds met alle belangen rekening te houden.p>

Gedeelde verantwoordelijkheid

Tenslotte benoemt de dialooggroep een zesde kernwaarde: Gedeelde verantwoordelijkheid. Het gaat dan om minder regels, die consequent gehandhaafd worden. Daarbij is het van belang dat de regels voor iedereen gelden en er niet met twee maten wordt gemeten. Van ‘nee, tenzij...’ naar ‘ja, mits...’. Daarbij hoort een samenleving die niet alleen naar de overheid wijst, maar ook eigen verantwoordelijkheid erkent. Een samenleving waarin partijen meer onderling afstemmen en eenduidig (gaan) samenwerken. Door het verruimen van de kaders neemt het draagvlak van de samenleving toe. Eenduidigheid, duidelijkheid en consequent handhaven zijn daarbij sleutelwoorden. Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.

Hieronder vindt u de uitgewerkte visie.

Top