Visie

Visie dialooggroep Sociaal Domein

In de visie van de dialooggroep Sociaal Domein zijn veertien onderwerpen geclusterd in drie hoofdthema’s. Deze hoofdthema’s zijn ‘Samen leven’, ‘Kwaliteit van leven’ en ‘Aandacht’. Voor alle onderwerpen geldt, dat ‘Maatwerk’ en ‘Participatie Balans’ van belang zijn.

Accenten

De visie van de dialooggroep steunt op 14 pijlers: verbinden; dwarsverbanden; diversiteit; integratie; drempels wegnemen; life events; eigen kracht; mogelijkheden; persoonlijke (sociale) ontwikkeling; van betekenis zijn; welbevinden; preventie; signaleren; ondersteuning bij kwetsbare situaties. Deze thema’s zijn verder uitgewerkt in de visie en onderverdeeld onder drie hoofdthema’s. Voor alle thema’s geldt, dat het van belang is dat mensen mee kunnen doen in de samenleving, maar ook een steentje bijdragen aan die samenleving. Daarbij zou ieder de eigen belastbaarheid goed in het oog moeten houden (participatiebalans). Maatwerk is ook een heel belangrijk item bij alle genoemde thema’s. De totale dienstverlening is daarbij afgestemd op de vragen, behoeften en mogelijkheden van de individuele inwoner en zijn of haar sociale netwerk.

De drie hoofdthema’s toegelicht

De bovengenoemde onderwerpen zijn onderverdeeld in drie hoofdthema’s, te weten Samen leven, Kwaliteit van leven en Aandacht.

Bij het thema ‘Samen Leven’ gaat het om het activeren tot sociale samenhang door samenwerking en het creëren van onderlinge solidariteit en respect binnen de samenleving van de gemeente Nijkerk. Een samenleving waarin men naar elkaar omziet, waar geen mensen worden buitengesloten en iedereen mogelijkheden krijgt om mee te doen.

Onder ‘Kwaliteit van leven’ verstaat de groep, dat iedereen in de gemeente Nijkerk een positief oordeel  op het eigen leven heeft op het gebied van: Lichamelijk welbevinden, Zelfbepaling, Emotioneel welbevinden, Interpersoonlijke relaties, Sociale inclusie, Persoonlijke ontwikkeling, Materieel welzijn, Rechten en Zingeving.

Bij het hoofdthema ‘Aandacht’ gaat het erom, dat iedereen in de gemeente Nijkerk die aandacht nodig heeft, die aandacht krijgt. Dat kan door zelf te vragen of door tijdige signalering via anderen. Accent ligt hierbij op preventie en ondersteuning indien nodig.

Hieronder kunt u de visie downloaden.

Top