De gemeente waar je woont, bepaalt of je recht hebt op de studietoeslag. Hiervoor gelden wettelijke regels.

Hoogte studietoeslag

Als je studietoeslag krijgt, betalen wij dit maandelijks uit. Dit is € 90 voor een 15-jarige tot € 300 vanaf 21 jaar. Als je een stagevergoeding ontvangt, heeft dit misschien gevolgen voor de studietoeslag. Wat je meer dan € 180 per maand verdient, trekken we van je studietoeslag af.

Jouw vermogen of dat van je ouders heeft geen invloed op de studietoeslag. Je mag de studietoeslag vrij uitgeven.

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor de studietoeslag als je

  1. als gevolg van een ziekte of gebrek blijvend niet kunt bijverdienen naast je studie;
  2. geen recht hebt op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
  3. geen inkomen uit arbeid hebt (je mag wel een stagevergoeding ontvangen);
  4. studiefinanciering krijgt van de Wet studiefinanciering 2000 (niet het ‘Leven lang leren krediet) of een tegemoetkoming krijgt op grond van Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos, hoofdstuk 4).

Meestal is er een geneeskundig advies nodig om het recht op deze toeslag vast te stellen.

Aanvragen

Op www.nijkerk.eu/studietoeslag staat het aanvraagformulier. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met het Sociaal Team  033 - 247 22 22.