Update 22 maart 2021

Deze regeling geldt voor zzp-ers en ook voor zelfstandig ondernemers met personeel. 
Zie ook de informatie hierover op Rijksoverheid.nl.
 

Lees ook de informatie over de Verlenging uitkering Tozo

Inkomensondersteuning

Voor zelfstandigen, die woonachtig zijn in deze gemeente en getroffen zijn door de maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van het coronavirus en problemen krijgen met het betalen van de kosten van levensonderhoud, hanteert de gemeente Nijkerk een verkorte procedure voor het aanvragen van ondersteuning.
De zelfstandig ondernemer die in Nijkerk woont en een bedrijf in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland heeft, kan ook bijstand voor levensonderhoud aanvragen.
Hiervoor ontvangt u bij aanvraag specifieke vragen over uw buitenlandse bedrijf.

De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal € 1.075,44 netto per maand voor een alleenstaande/alleenstaande ouder en maximaal € 1.536,34 netto voor een echtpaar/gezin (normen per 1 januari 2021). Afhankelijk van de gezinssamenstelling en leeftijd gelden afwijkende normbedragen. De (lagere) kostendelersnorm is bij deze regeling niet van toepassing.De uitkering is aanvullend op het te verwachten inkomen van de zelfstandige en de partner. Aanvragers moeten wijzigingen in het inkomen direct en uit zichzelf doorgeven. De gemeente controleert achteraf.

Let op:

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de kalendermaanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten direct door aan de gemeente door het invullen van een wijzigingsformulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.

Is uw gezinsinkomen van u en uw eventuele partner (de som van inkomsten uit bedrijf, loondienst, alimentatie etc.)  in de maanden waarvoor u uitkering aanvraagt hoger dan het sociaal minimum? Dan komt u niet in aanmerking voor een uitkering.

Hieronder vindt u nog een uitleg over uw inkomsten en hoe u deze kunt berekenen.

Netto inkomsten uit onderneming:

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten. Bepalend of inkomsten meegerekend moeten worden is het moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn verkocht. Inkomsten die u in februari ontvangt voor werkzaamheden in de maand januari, moet u toerekenen aan de periode dat u gewerkt heeft (de maand januari) en niet als inkomen over februari. Dit betekent:

 • Is het werk gedaan in de maand januari, dan worden de inkomsten die daarvoor zijn gekregen toegerekend aan de maand januari. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.
 • Zijn producten verkocht in de maand januari, dan zijn betalingen daarvoor toe te rekenen aan de maand januari. Ook als de producten in een andere maand zijn betaald.

Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Als u gedeeltelijk in loondienst werkt, al dan niet in uw eigen onderneming: Nettoloon

Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat uw werkgever maandelijks aan u overmaakt of dat u maandelijks uit uw eigen onderneming ontvangt. U vindt het nettoloon op uw loonstrook. Onkostenvergoedingen hoeft u niet als loon op te geven. Vakantiegeld en bonussen tellen naar rato mee.
 

Eindejaarsuitkering

Uitgesteld inkomen als een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus (anders dan een zorgbonus) en winstdelingsuitkering geeft u zodra u deze ontvangt door aan de gemeente. Dit inkomen telt naar rato mee, dus alleen het deel dat kan worden toegerekend aan de maanden waarin ook een Tozo-uitkering is ontvangen telt mee. Krijgt uw partner een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus of winstdeling? Dan telt deze alleen mee bij een uitkering Tozo 2 en 3.

Netto uitkering en overige inkomsten: 
Inkomensafhankelijke toeslagen zoals huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en incidentele giften vallen hier niet onder, net als de tegemoetkomingen uit de TVL MKB, de opslag bij de TVL voor de horeca, de evenementenmodule bij de TVL, de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) en de zorgbonus. Ook bijzondere bijstand (Participatiewet en TONK) telt niet mee.

De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

 • uitkeringen op basis van de IOW, Wajong, WIA, WAO, WAZ, WW of ziektewet en mogelijke aanvulling vanuit de Toeslagenwet. Mogelijk is de verrekening van uw uitkering door UWV gebaseerd op een te hoge inschatting van uw inkomen dit jaar, als dit het geval is dient u dit bij UWV door te geven zodat uw uitkering verhoogd kan worden. Het zou daarnaast kunnen dat u recht heeft op een (extra) toeslag op grond van de Toeslagenwet. U kunt dit bij UWV nagaan. Als u een hogere uitkering ontvangt als gevolg van de nieuwe inkomensinschatting of u recht heeft op een toeslag op grond van de Toeslagenwet dient u dit te melden aan de gemeente, die dit bedrag in mindering zal brengen op uw Tozo-uitkering.
 • AOW-uitkering van uw partner en de eventuele AOW-partnertoeslag;
 • sociale zekerheidsuitkeringen, bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet (Anw) of wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa);
 • inkomsten uit een PGB voor zorg die door u wordt verleend aan iemand die zorgbehoevend is;
 • buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis waaronder het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ en het Duitse ‘Arbeitslosengeld II;
 • overige inkomsten, bijvoorbeeld dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen, partner- en kinderalimentatie, pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giften.

De optelsom van deze netto-inkomsten brengt u in mindering op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de Tozo-uitkering uw inkomsten aanvult tot het netto sociaal minimum. 

Let op! Ontvangt u of uw partner studiefinanciering? Dan hoeft u het bedrag aan studiefinanciering niet mee te rekenen bij de opgave van uw netto-inkomen. De gemeente bepaalt of u recht heeft op Tozo en verrekent de maximale studiefinanciering die u kunt ontvangen met uw Tozo-uitkering.

Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Indien blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten direct door aan de gemeente.
Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan de gemeente uw opgegeven netto inkomen controleren.

NB.: Als er na toekenning inkomens- of andere wijzigingen zijn - bijvoorbeeld door versoepeling van de coronamaatregelen - dient u dit direct aan ons door te geven uiterlijk op de 3e van iedere maand op het wijzigingsformulier via betalingsformulieren@nijkerk.eu.

Als na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier en de gevraagde stukken blijkt dat u een (aanvullende) uitkering kunt krijgen, kennen wij deze toe. De uitkering wordt verstrekt als gift.

Aanvraag

Wilt u een aanvraag indienen, dan kunt u een aanvraagformulier voor levensonderhoud opvragen. Zie onderstaand mailadres. Voor zelfstandigen die in Nijkerk wonen en een bedrijf hebben in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland worden aanvullende vragen gesteld over hun bedrijf in het buitenland.

Bedrijfskapitaal

Naast de inkomensondersteuning kunt u ook – al dan niet gelijktijdig - een bedrijfskapitaal aanvragen. Hiervoor geldt ook een verkorte procedure. Dit betreft een lening van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2% over de hele looptijd met ingang van 1 juli 2021.
De maximale looptijd bedraagt 3,5 jaar. Tot 1 juli 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.
Sprake moet zijn van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.
Ook als u als zelfstandige AOW-gerechtigd bent, kunt u bedrijfskapitaal aanvragen.

Let op:

 • Als u in Nijkerk woont en een bedrijf heeft in het buitenland, dan kunt u geen bedrijfskapitaal aanvragen.
 • Als u een verzoek heeft ingediend voor surseance van betaling of voor faillietverklaring, komt u niet in aanmerking voor bedrijfskapitaal.
 • De zelfstandige die in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, een bedrijf in Nederland heeft en sociale premies afdraagt in Nederland, kan ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen.

NB. Voor de zelfstandig ondernemer woonachtig in het buitenland, met een bedrijf in Nederland is de gemeente Maastricht bereid gevonden om voor het hele land alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo te behandelen. De gemeente Maastricht handelt de aanvragen voor een lening af voor heel Nederland. Aanvragen kan via hun website. Ook is een speciaal e-mailadres en telefoonnummer geopend voor vragen:

Nadere criteria

De regeling voor levensonderhoud is voor zelfstandigen van 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. AOW-gerechtigden (met een bedrijf in Nederland) kunnen wel in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal.
Verder gelden een aantal aanvullende voorwaarden:

 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • aanvragers moeten op 17 maart 2020 ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
 • het bedrijf moet gestart zijn vóór 17 maart 2020
 • aanvragers moeten minimaal 1.225 uur per jaar/gemiddeld 23,5 uur per week werkzaam zijn in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • de toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is
 • de hoogte van de (aanvullende) inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele partner en de huishoudsamenstelling (alleenstaande/alleenstaande ouder/gehuwden).
 • de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt als gift verstrekt; de ondernemer hoeft deze dus niet later terug te betalen, tenzij achteraf blijkt dat er geen recht bestond.
  Als er sprake is van misbruik wordt niet alleen teruggevorderd, maar wordt daarnaast ook een boete opgelegd.
 • het inkomen van de partner telt wel mee en wordt naast het inkomen van de zelfstandige in mindering gebracht op de uitkering. Als het inkomen hoger is dan de norm, heeft u geen recht.
 • als beide aanvragers zelfstandig ondernemer zijn, kan maar één aanvraag per huishouden worden gedaan. Bij voorkeur de minstverdienende partner, dan is de aanvulling het hoogst.
 • de zelfstandige heeft geen recht: als hij gedetineerd is, zijn dienstplicht vervult, langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft, onbetaald verlof heeft, jonger is dan 27 jaar en studeert met recht op studiefinanciering of een uitkering voor levensonderhoud ontvangt o.g.v. het Bbz.

Het kabinet doet een oproep aan zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is. 

Nadere informatie en aanvraagformulieren

Op onze website vindt u de laatste informatie. Wordt uw vraag daarmee niet beantwoord of is de informatie u niet duidelijk of verkeert u in een financiële noodsituatie? Neemt u dan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur telefonisch contact op (via telefoonnummer 14 033) met de gemeente Nijkerk, mevrouw Van Bennekom, klantmanager Bbz. Wilt u een aanvraagformulier, dan kunt u een mail sturen naar tozo@nijkerk.eu. We doen ons uiterste best om de volgende werkdag contact met u op te nemen. Vanwege de drukte als gevolg van de coronacrisis duurt het wellicht iets langer dan u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar tozo@nijkerk.eu.

Andere regelingen

Daarnaast zijn er meerdere regelingen waarvan u mogelijk gebruik kunt maken die door andere instanties worden uitgevoerd. Verwijzingen hiernaar vindt u elders op onze website.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

En extra maatregelen voor de Horeca en Evenementenbranche

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. Deze regeling is inmiddels verlengd. De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl.
 

KKC regeling (Klein Krediet Corona)

Deze regeling is specifiek bedoeld voor kleine ondernemers met kredietaanvragen van € 10.000,-- tot € 50.000,--. via banken met een overheidsgarantie van 95%. De maximale looptijd van de lening is 5 jaar met een maximale rente van 4 %.
Daarnaast betalen ondernemers een eenmalige premie van 2% aan de staat als vergoeding. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij KvK voor 1 januari 2019. Deze regeling wordt uitgevoerd door de banken.

Beslisboom

Onderstaande beslisboom geeft een indicatie of u mogelijk recht heeft op ondersteuning: Krijgiktozo.nl