De Vrouwenweg is van oudsher, samen met de Nieuwe Kerkstraat, de belangrijkste hoofd-ontsluitingsweg voor het dorp Nijkerkerveen. Door de recente nieuwbouw en de toename van het verkeer voldoet deze weg niet meer aan de eisen die gesteld worden aan het gebruik. 

Er moet een aantal infrastructurele aanpassingen gedaan worden om de Vrouwenweg voor alle gebruikersgroepen veiliger te maken. Ook de aansluiting met de Van Dijkhuizenstraat/ Buntwal willen we veiliger herinrichten. De Vrouwenweg ligt binnen de bebouwde kom en er heerst nu een 50 km/u regime. Het is de wens om dit te wijzigen naar een 30 km/u regime en de weg dient dan ook als zodanig ingericht te worden.
 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 maart het ontwerp voor de herinrichting van de Vrouwenweg te Nijkerkerveen definitief vastgesteld. Dat gebeurde na het afronden van de formele inspraakprocedure. Naar aanleiding van deze inspraak is het ontwerp minimaal gewijzigd.

Inspraakperiode

In de periode van 17 december 2021 t/m 31 januari 2022 heeft het concept definitief ontwerp voor de “Herinrichting Vrouwenweg” ter inzage gelegen om op het ontwerp te reageren. In deze periode zijn 5 zienswijzen/ reacties ingediend. Naar aanleiding hiervan is het ontwerp op een aantal punten aangepast, te weten:
 

  • De drempels worden in asfalt uitgevoerd met een langer bovenvlak, waardoor er minder hinder ontstaat als voertuigen de drempels passeren; 
  • De borden 30 km zone bij de aansluiting Van Dijkhuizenstraat/ Buntwal vervallen, deze zijn per abuis verkeerd op het ontwerp gezet. Uiteraard blijft de huidige 30 km zone op de Buntwal behouden; 
  • Het voetpad wordt doorgetrokken tot vlak voor de rotonde op de Amersfoortseweg; 
  • De drempel ter hoogte van Brandhof wordt iets aangepast om zodoende een vlakke oversteek tussen de stoep aan beide zijden van de weg te realiseren; 
  • Voetpad en groenvak ter hoogte van nummer 27a worden van positie omgewisseld, zodat over de gehele lengte het voetpad tegen de rijbaan aan komt te liggen. 

Het college heeft daarom besloten om het gewijzigde concept definitieve ontwerp dat ter inzage heeft gelegen definitief vast te stellen.

Definitief ontwerp

Wilt u het definitief ontwerp bekijken? Het staat hieronder, inclusief het eindverslag met de ontvangen reacties en de beantwoording aan. 

Vervolgprocedure

Momenteel vindt de bestekvoorbereiding met daarop volgend de aannemersselectie plaats. De verwachting is dat de werkzaamheden na de zomer van 2022 starten en voor eind 2022 gereed zijn. U wordt te zijner tijd over de definitieve planning van de werkzaamheden geïnformeerd door de desbetreffende aannemer.

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Peter Bruel via het algemene telefoonnummer 14 033.