De Vrouwenweg is van oudsher, samen met de Nieuwe Kerkstraat, de belangrijkste hoofd-ontsluitingsweg voor het dorp Nijkerkerveen. Door de recente nieuwbouw en de toename van het verkeer voldoet deze weg niet meer aan de eisen die gesteld worden aan het gebruik. 

Er moet een aantal infrastructurele aanpassingen gedaan worden om de Vrouwenweg voor alle gebruikersgroepen veiliger te maken. Ook de aansluiting met de Van Dijkhuizenstraat/ Buntwal willen we veiliger herinrichten. De Vrouwenweg ligt binnen de bebouwde kom en er heerst nu een 50 km/u regime. Het is de wens om dit te wijzigen naar een 30 km/u regime en de weg dient dan ook als zodanig ingericht te worden.
 

Ontwerp

Het voorlopige ontwerp is eind maart per huis-aan-huisbrief met de aanwonenden gedeeld, waarbij gevraagd is om input te leveren op het ontwerp. Hierop zijn een kleine veertig reacties binnengekomen, welke waar nodig en mogelijk verwerkt zijn in het concept definitieve ontwerp.

Het eindresultaat is een herinrichtingsplan voor de Vrouwenweg dat past binnen de door het college en de raad gestelde kaders. Dit ontwerp is op dinsdag 7 december 2021 aan het college aangeboden. Het college heeft daarop besloten het concept definitief ontwerp “Herinrichting Vrouwenweg” ter inzage te leggen voor omwonenden en belanghebbenden.

Inspraakprocedure

Het concept definitief ontwerp met bijbehorende stukken staat hieronder op deze website. Gedurende de inspraakperiode (vanaf vrijdag 17 december 2021 tot en met maandag 31 januari 2022) kunt u als belanghebbende, schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken (bij voorkeur online via dit online formulier). De schriftelijke zienswijze dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk

Vervolg procedure

Na de inspraakprocedure worden de ontvangen zienswijzen behandeld en voorgelegd aan het college. Zij zal de behandelde zienswijzen in overweging nemen en een definitief besluit nemen op het ontwerp.

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Peter Bruel via het algemene telefoonnummer 14 033.