Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen gevlucht. Er zijn al veel vluchtelingen in Nederland. Ook de gemeente Nijkerk vangt vluchtelingen op. Er is nauw contact met onze maatschappelijke partners die een rol kunnen spelen bij de opvang.

Opvang

Net als elders in Nederland worden in Nijkerk Oekraïense vluchtelingen op twee manieren opgevangen: in de gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO) en in de particuliere opvang Oekraïners (POO).

In Nijkerk vangen wij vluchtelingen op in Bad Hulckesteijn, een vakantiepark aan het Nijkerkernauw, en in twee woningen in Hoevelaken. Op beide plekken worden zij begeleid door locatiemanagers. Dit is voor de korte termijn, tot en met begin volgend jaar. Op middellange en lange termijn werken we aan een structurele oplossing die we in het komende najaar zullen presenteren, onder andere op deze plek.

Gemeentelijke opvang Oekraïners (GOO)

Sinds dinsdag 3 mei zijn 53 vluchtelingen gehuisvest in Europarcs Bad Hulckesteijn. De huisjes waar de Oekraïense vluchtelingen tijdelijk kunnen verblijven voorzien in de behoefte aan opvang voor de middellange termijn. Daarnaast worden 45 vluchtelingen opgevangen bij 15 gastgezinnen in Nijkerk (POO, zie hierna). In juni 2022 gingen 10 Oekraïense kinderen in de gemeente naar school. 

Alle vluchtelingen zijn inmiddels ingeschreven bij de gemeente en ontvangen leefgeld. Zo’n 17% van onze Oekraïense gasten heeft inmiddels werk gevonden. Hartverwarmend is de brede steun uit de samenleving, van bewoners, kerken, bedrijven.

Het is nog niet bekend hoelang en hoeveel vluchtelingen hulp nodig hebben. Door de toestroom van vluchtelingen door de oorlog in Oekraïne, is een noodsituatie ontstaan. Aangezien er een tekort is aan tijdelijke opvangplekken, maakt de landelijke overheid het mogelijk om soepeler met regels om te gaan, bijvoorbeeld voor het verblijf op een vakantiepark. De gemeente Nijkerk is daar blij mee omdat dat ruimte geeft om mensen op de vlucht op een passende manier op te vangen en te ondersteunen.

Particuliere opvang Oekraïners (POO)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van opvang aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Maar Oekraïners mogen natuurlijk ook logeren bij vrienden, familie of kennissen. Veel mensen hebben hun huis opengesteld voor vluchtelingen; dat is hartverwarmend. 

Oekraïners die visumvrij in Nederland verblijven kunnen logeren bij familie, kennissen of particulieren. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken, het is dan ook belangrijk dat je weet waar je aan begint als gastgezin. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang deze mensen opvang nodig hebben. We kennen inmiddels voorbeelden van inwoners die vluchtelingen thuis tijdelijk hebben opgevangen en waar naar verloop van tijd bleek dat de situatie niet langer houdbaar was. Met als gevolg teleurstelling en verdriet bij beide partijen. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan tien aandachtspunten voor gastgezinnen. 

Wilt u een opvangplek aanbieden? Meldt u zich dan aan bij Takecarebnb, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Ze houden daarbij rekening met de achtergrond, gezinssamenstelling, beschikbare ruimte en wensen van zowel het gastgezin als de vluchtelingen. U kunt ook een kijkje nemen op het platform Refugeehelp.nl voor andere particuliere initiatieven rond huisvesting. 

Meer informatie is ook te vinden bij de Rijksoverheid.

Leefgeld

Inschrijving Basisregistratie Personen

Om in aanmerking te komen voor leefgeld van de gemeente Nijkerk moet een Oekraïner geregistreerd zijn in de Nijkerkse Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor is een Oekraïens paspoort nodig. Voor personen afkomstig uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, geldt dat zij ook hun verblijfsvergunning uit Oekraïne moeten laten zien. Voor inschrijving in de BRP kan een afspraak gemaakt worden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Nijkerk via de www.nijkerk.eu/verhuizen-naar-nederland

Ontvangst leefgeld

Voor de ontvangst van het leefgeld kunnen Oekraïners zich op de eerste werkdag van de maand melden bij de balie Burgerzaken in het gemeentehuis aan de Kolkstraat 27 in Nijkerk. Wij zijn geopend tussen 10.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 15.00. Het overleggen van een paspoort of verblijfsvergunning is verplicht om het leefgeld in ontvangst te kunnen nemen. 

Te ontvangen bedragen

Elke volwassene en elk kind binnen een gezin in de gemeentelijke opvang ontvangt een bedrag van € 260 per maand. Dit is bedoeld voor voedsel, drinken, kleding en andere persoonlijke uitgaven zoals persoonlijke verzorging en vrij verkrijgbare medicijnen. Daarbovenop ontvangt elke volwassene in een gastgezin € 215 per maand en elk kind € 55 per maand als vrijwillige bijdrage in de kosten van het gastgezin. Extra dus, waarmee een volwassen Oekraïense vluchteling in een gastgezin € 475 in totaal ontvangt en elk kind € 315. Dit bedrag is bedoeld voor uitgaven aan bijvoorbeeld sport en culturele activiteiten of aan reiskosten.

Verandering in persoonlijke omstandigheden

Als u een bankrekening opent, gaat werken in Nederland en/of verhuist naar een andere gemeente of (tijdelijk) teruggaat naar Oekraïne (of bij elke andere verandering in uw persoonlijke omstandigheden), dan bent u verplicht alle relevante informatie daarover zo spoedig mogelijk door te geven aan de gemeente Nijkerk, bij voorkeur via e-mail aan a.vrolijk@nijkerk.eu.

Vragen?

Heeft u vragen over de uitbetaling van leefgeld? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Nijkerk via a.vrolijk@nijkerk.eu.

Informatie over zorgverzekering voor Oekraïense vluchtelingen

Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische Zorg voor Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Per 1 augustus wordt het declareren van vergoedingen voor medische zorg daarmee eenvoudiger voor zowel de werkenden als niet-werkenden onder u. Als u tenminste een Burgerservicenummer (BSN) heeft. Zo niet, regel dat dan zo spoedig mogelijk. RefugeeHelp - Gezondheidszorg - Belangrijke informatie.

Social welfare benefits for Ukrainian refugees in Nijkerk

Registration Basisregistratie Personen

In order to receive social welfare benefits Ukrainian refugees have to be registered in the Basisregistratie Personen (BRP) of the city of Nijkerk. For registration you need to bring your Ukrainian passport. Refugees from Ukraine who are not Ukrainian nationals need to bring their Ukrainian residence permit.  To register in the BRP, please make an appointment with the department of Burgerzaken of the municipality of Nijkerk via our website: www.nijkerk.eu/verhuizen-naar-nederland.

Social welfare benefits

Social welfare benefits can be collected at the first workday of the month in the city hall of Nijkerk (Kolkstraat 27, Nijkerk) from 10.00 AM to 12.00 AM and from 13.00 PM to 15.00 PM. Please be sure, to bring an identification card or residence permit with you. New residents from Ukraine in Nijkerk will receive an invitation by letter including date and time for collection.

Monthly payments

Each adult and each child receive an amount of € 260 per month. This is meant for food, drinks, clothing and personal expenses, including freely available medicines, personal care and so on. In addition, each adult living with a host family receives an extra amount of € 215 per month and each child receives an extra € 55 for activities like public transportation, sports and cultural expenses. Please open a bank account in the Netherlands at the shortest notice and pass the information to the city of  Nijkerk, by mail to a.vrolijk@nijkerk.eu

Changes in personal circumstances

In case you open a new bank account, start working in the Netherlands and/or move to another municipality or (temporarily) back to Ukraine (or any other changes in your personal cicumstances), you are required to pass all relevant information as soon as possible to the city of Nijkerk, preferably by mail to a.vrolijk@nijkerk.eu

Information on health insurance for Ukrainian refugees

As of 1 July 2022, the Regulation on Medical Care for Displaced Persons from Ukraine (RMO) will enter into force. As of 1 August, this will make it easier for both the working and non-working among you to claim reimbursements for medical care. Provided that you have a Citizen Service Number (BSN). If not, please arrange that as soon as possible. For more information, please check: RefugeeHelp - Gezondheidszorg - Belangrijke informatie

Questions?

Do you have any questions about the monthly social welfare benefits? Please contact us via a.vrolijk@nijkerk.eu.

Onderwijs

Meldt de kinderen aan

Samen met de scholen organiseert de gemeente Nijkerk basisonderwijs voor Oekraïense kinderen. Inmiddels zitten er 10 kinderen in het Nijkerks onderwijs. Er is hard gewerkt door de scholen, docenten en maatschappelijke organisaties om dit voor elkaar te krijgen. Vangt u Oekraïense vluchtelingen op en zijn er ook kinderen bij in de basisschoolleeftijd die nog niet zijn aangemeld voor het basisonderwijs? Neemt u dan contact op met Christine Westeneng via e-mail c.westeneng@hsn-scholen.nl.

Leerkrachten onderwijsassistenten gezocht voor kinderen vluchtelingen Oekraïne!

Ken jij mensen met een onderwijsbevoegdheid of pedagogische achtergrond of heb je er zelf een? Wij zoeken mensen die tenminste 4 dagdelen in de week onderwijs of opvang willen bieden op een school of kinderopvang in de gemeente Nijkerk. We horen het graag via y.vandepanne@nijkerk.eu.