De betrokken organisaties waarmee de gemeente samenwerkt hebben op 25 september een brief ontvangen met specifieke vragen. Maar, iedereen is in de gelegenheid te reageren. Dat kan op het emailadres begroting2021@nijkerk.eu. Alle plannen kunt u lezen op de website van de gemeente Nijkerk in de vergaderkalender van de raad van 24 september 2020 en op deze pagina.

U kunt ook reageren richting de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een (digitaal) inloopspreekuur op 29 oktober, van 19.00 uur tot 20.00 uur in het stadhuis. Ook zijn er inspraakmogelijkheden bij de commissievergadering op 5 november. En u kunt natuurlijk altijd een raadslid persoonlijk benaderen.

De programmabegroting

In de programmabegroting 2021-2024 staat beschreven waar de gemeente de komende vier jaar haar geld aan uitgeeft. De komende jaren heeft de gemeente een stevige uitdaging om de begroting rond te krijgen. Op het gebied van jeugdzorg en ondersteuning krijgt de gemeente van het Rijk namelijk te weinig geld. De gemeente moet daarom op verschillende onderdelen ambities bijstellen of bezuinigen. Ook is het echt noodzakelijk om onze zorg en ondersteuning op een andere manier te organiseren. Specifiek voor het sociaal domein moeten we de komende jaren structureel € 2,6 miljoen euro minder gaan uitgeven.

Op 12 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting 2021-2024 en plannen voor het sociaal domein.

Harke Dijksterhuis geeft een toelichting op de begroting 2021 -2024 in relatie tot zijn portefeuille.

Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh geeft in dit filmpje een toelichting op de plannen vanuit haar taken, met name de jeugdzorg.

Wilt u meer weten over de begroting en de bezuinigingsvoorstellen? In het onderstaande filmpje geeft wethouder Oosterwijk uitleg hierover.

Hier vindt u de stukken bij de programmabegroting 

Natuurlijk moeten bezuinigingen heel zorgvuldig gebeuren, want we willen er zijn voor mensen die echt hulp nodig hebben. We moeten wel keuzes maken. In de Voorjaarsbrief aan de gemeenteraad hebben we hiervoor uitgangspunten opgeschreven:

  • Een structureel sluitende programmabegroting 2021-2024, dat wil zeggen: geen tekorten.
  • Geen extra verhoging van de OZB
  • Op het gebied van jeugdzorg, ondersteuning, werk en inkomen en welzijn moeten we € 2,6 miljoen minder uitgeven.

Transformatieplan

We hebben een transformatieplan gemaakt, zoals dit jaar de bedoeling was. Hierin staat hoe we jeugdzorg en ondersteuning nog beter kunnen organiseren. Dit plan helpt ons ook om beslissingen te nemen over bezuinigingen. Hoe kunnen we er beter voor zorgen dat het geld voor jeugdhulp en ondersteuning terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben?

We hebben daarvoor als eerste kritisch naar onszelf gekeken. Hoe kunnen wij mensen beter helpen? Hoe kunnen we beter in de gaten houden of de hulp en ondersteuning goed werkt? Hoe zorgen we er voor dat er geen geld wordt uitgegeven aan hulp die niet zo goed werkt?

We kijken ook kritisch naar de aanbieders van hulp en ondersteuning. Ook van hen verwachten we dat ze meehelpen om minder geld uit te geven en er voor te zorgen dat het geld goed terecht komt. Tenslotte doen we ook een beroep op inwoners zelf. Hulp en ondersteuning van de gemeente is er alleen voor mensen die het echt nodig hebben. Het is niet bedoeld voor mensen die het zelf wel redden, alleen of bijvoorbeeld met hulp van familie.

Transformatieplan Sociaal Domein en overzicht Taskforce Bezuinigingen

Lijst besparingen en bezuinigingen

Om goed te kunnen besluiten waar we minder geld aan gaan uitgeven, hebben we een uitgebreide lijst gemaakt van onderwerpen. Het zijn mogelijkheden. Het gaat om grote en kleine bedragen. Veel willen we bereiken door anders te gaan werken. Bij een aantal voorstellen gaan we iets nog wel doen, maar minder of anders. Soms stellen we voor een heel onderwerp te schrappen. Voor ons is en was daarbij belangrijk dat inwoners er zo min mogelijk merken dat we minder geld uitgeven