Bezwaarschriften, met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingen, kunnen door het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie. In overleg met de indiener van het bezwaarschrift wordt bekeken of deze adviescommissie wordt ingeschakeld of dat er een meer informele manier wenselijk is om het bezwaarschrift te behandelen.

Vergaderingen commissie

De commissie vergadert ongeveer eenmaal per twee weken in het stadhuis van Nijkerk. Vergaderingen van de commissie zijn in principe openbaar, tenzij er bezwaarschriften op het gebied van werk, inkomen en re-integratie en zorg op de agenda staan. Op verzoek kunnen de vergaderingen ook plaatsvinden achter gesloten deuren.

Wijze van behandeling van uw bezwaarschrift

Een bezwaarschrift kan op verschillende manieren in behandeling worden genomen. U kunt daarom kiezen uit:

Behandeling door de medewerker van de vakafdeling en de juridisch medewerker

Als na de ontvangst van uw bezwaarschrift blijkt, dat er een eenvoudige manier bestaat om uw bezwaren weg te nemen (in een informele sfeer), kan deze vorm van behandeling worden gekozen. Een duidelijke uitleg van het besluit of het aanpassen van het besluit zijn in dit geval mogelijke oplossingen.

Behandeling door de secretaris van de bezwarencommissie

De secretaris van de commissie bezwaarschriften (dit is een medewerker van de gemeente) zal u, een medewerker van de afdeling die het besluit heeft voorbereid en eventuele andere belanghebbenden horen. U kunt uw bezwaren mondeling toelichten en de medewerker van de behandelende afdeling kan het besluit toelichten. Op basis van alle gegevens stelt de secretaris van de commmissie een advies op en wordt een besluit genomen op uw bezwaarschrift door of namens het bestuursorgaan.

Inschakeling van de onafhankelijke bezwarencommissie

De bezwarencommissie bestaat uit onafhankelijke leden die geen binding hebben met de gemeentelijke organisatie. Bij een zitting van deze commissie zijn drie leden aanwezig, waaronder de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter.

De secretaris van de bezwarencommissie ondersteunt bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden en is aanwezig bij de vergaderingen van de commissie. De commissie zal u, een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden horen, alvorens een advies over uw bezwaarschrift uit te brengen. Daarna wordt het besluit op uw bezwaarschrift genomen door of namens het bestuursorgaan.

Digitialisering bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie werkt zoveel mogelijk digitaal. Gebruikt u daarom het digitale formulier voor het indienen van uw bezwaarschrift. Wij ontvangen graag uw mail adres voor verdere correspondentie, dit kan op het formulier vermeld worden.

Hoorplicht

Hoorverslag

De secretaris van de commissie maakt een geluidsopname van de hoorzitting, tenzij de indiener van het bezwaarschrift hier bezwaar tegen maakt. Deze opname wordt digitaal bewaard. In de volgende gevallen maakt de gemeente (ook) een schriftelijk hoorverslag dat zij toestuurt aan de belanghebbende of diens gemachtigde:

  • De belanghebbende of diens gemachtigde heeft bezwaar gemaakt tegen het maken van een geluidsopname
  • De belanghebbende of diens gemachtigde verzoekt, ondanks zijn gegeven toestemming voor het maken van een geluidsopname, (alsnog) om toezending van een schriftelijk hoorverslag
  • De belanghebbende tekent beroep aan tegen de beslissing op het bezwaar en de rechtbank verzoekt om een verslag van de hoorzitting.