Op deze pagina vindt u informatie over het uitbreiden van de begraafplaats in Nijkerkerveen.
Hieronder ziet u de locatie van de uitbreiding van de begraafplaats in Nijkerkerveen.

In 2021 heeft er een eerste gesprek plaatsgevonden met verschillende aanwonenden over het uitbreiden van de begraafplaats in Nijkerkerveen. Tijdens dit gesprek konden zij hun op- en aanmerkingen maken. Met alle informatie uit dit gesprek is er een voorontwerp gemaakt voor het uitbreiden van de begraafplaats. Deze kunt u onderaan deze pagina inzien.

Inloopbijeenkomst dinsdag 27 september

Op dinsdag 27 september was er een inloopbijeenkomst in de Baggelaar. Hier kon men het voorontwerp inzien, vragen stellen en/of opmerkingen meegeven. 

Voorontwerp

Vanaf woensdag 28 september tot en met vrijdag 14 oktober kon u het voorontwerp inzien en uw reacties en /of suggesties meegeven. De reacties zijn beantwoord in een reactienota. Het voorontwerp is vervolgens op onderdelen aangepast tot een concept definitief ontwerp. Beide kunt u onderaan deze pagina vinden. 

De formele inspraak

Medio december 2022 ligt het concept definitief ontwerp en de ontwerp-omgevingsvergunning die nodig is voor de uitbreiding van de begraafplaats zes weken ter inzage. Indien gewenst kunt u dan een zienswijze indienen op het plan. Op het moment dat het plan ter inzage gaat wordt u hier opnieuw over geïnformeerd.

Vervolgproces

Om te komen tot een passend ontwerp worden de volgende stappen doorlopen: 
•    Na de formele inspraak worden de zienswijzen beantwoord en wordt het ontwerp indien nodig aangepast afgerond. 
•    Het college van burgemeester en wethouders kan vervolgens de omgevingsvergunning voor het gewijzigde gebruik verlenen. 
•    Dan volgt de uitvoering van de uitbreiding. 
•    Vóór de start van de werkzaamheden informeren wij u over het uitvoeringsplan.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Tim Schaap van de gemeente Nijkerk door een email te sturen naar gemeente@nijkerk.eu onder vermelding van ‘Uitbreiden begraafplaats Nijkerkerveen’. U kunt ook bellen met het algemene nummer van de gemeente (033) 247 22 22.