Wat is het?

Als u 1 of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Hoe werkt het?

Het kappen van een boom kan noodzakelijk zijn als:

 • de boom een gevaar vormt;
 • het vanuit het oogpunt van onderhoud wenselijk is dat de boom wordt gekapt (bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven).

Aanvullende voorwaarden

De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. De gemeente kan tevens een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting.

Valt de houtopstand onder werking van de Boswet, dan moet u het kappen melden bij de Dienst Regelingen.

Weigeringsgronden

De redenen op grond waarvan de gemeente een vergunning kan weigeren, zijn:

 • De natuurwaarde van de houtopstand.
 • De landschappelijke waarde van de houtopstand.
 • De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.
 • De beeldbepalende waarde van de houtopstand.
 • De cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
 • De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning zal de gemeente het belang van handhaving van de te kappen houtopstand afwegen tegen het belang van verwijdering ervan. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

Bomen buiten de bebouwde kom:

Bomen met een diameter van minder dan 20 cm (gemeten op een hoogte van 1,30m boven het maaiveld) mogen zonder vergunning gekapt worden. Voor het kappen van bomen met een diameter van meer dan 20 cm is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket(externe link).

Bomenlijst

De gemeente Nijkerk heeft een lijst opgesteld met waardevolle en monumentale bomen. Om te bepalen of een boom waardevol is, kijkt de gemeente naar:

 • de soort (bijzonder of zeldzaam);
 • de standplaats (is de boom beeldbepalend voor de omgeving?);
 • de belevingswaarde (heeft de boom bijzondere betekenis voor de omgeving?);
 • de leeftijd van de boom.

Voor particuliere bomen die voorkomen op de bomenlijst geeft de gemeente in principe geen kapvergunning. De gemeente wil deze bomen behouden voor de toekomst. Monumentale en waardevolle bomen hebben daarom ook een hoge prioriteit bij beheer en onderhoud. Dat doen we onder andere door controle en inspectie en indien noodzakelijk specialistische verzorging.

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via de site van het Omgevingsloket(externe link) checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat
  • waar de boom staat
  • of het om een of meerdere bomen gaat
  • hoe u het kappen aan wilt pakken
  • waarom u de boom wilt kappen
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO(externe link)).