Wat is het?


Wilt u 1 of meer bomen kappen, grote struiken verplanten of flink snoeien?
Doe dan de Vergunningcheck op het Omgevingsloket. Daar staan alle regels over uw kapactiviteiten overzichtelijk bij elkaar.
Vanuit deze check kunt u eenvoudig de aanvraag gaan doen. Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning.

Hoe werkt het?

Het kappen van een boom kan noodzakelijk zijn als:

 • de boom een gevaar vormt;
 • het vanuit het oogpunt van onderhoud wenselijk is dat de boom wordt gekapt (bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven).

Aanvullende voorwaarden

De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. De gemeente kan tevens een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting.

Valt de houtopstand onder werking van de Boswet, dan moet u het kappen melden bij de Dienst Regelingen.

Weigeringsgronden

De redenen op grond waarvan de gemeente een vergunning kan weigeren, zijn:

 • De natuurwaarde van de houtopstand.
 • De landschappelijke waarde van de houtopstand.
 • De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.
 • De beeldbepalende waarde van de houtopstand.
 • De cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
 • De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning zal de gemeente het belang van handhaving van de te kappen houtopstand afwegen tegen het belang van verwijdering ervan. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

Bomen buiten de bebouwde kom:

Bomen met een diameter van minder dan 20 cm (gemeten op een hoogte van 1,30m boven het maaiveld) mogen zonder vergunning gekapt worden. Voor het kappen van bomen met een diameter van meer dan 20 cm is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket.

Bomenlijst

De gemeente Nijkerk heeft een lijst opgesteld met waardevolle en monumentale bomen. Om te bepalen of een boom waardevol is, kijkt de gemeente naar:

 • de soort (bijzonder of zeldzaam);
 • de standplaats (is de boom beeldbepalend voor de omgeving?);
 • de belevingswaarde (heeft de boom bijzondere betekenis voor de omgeving?);
 • de leeftijd van de boom.

Voor particuliere bomen die voorkomen op de bomenlijst geeft de gemeente in principe geen kapvergunning. De gemeente wil deze bomen behouden voor de toekomst. Monumentale en waardevolle bomen hebben daarom ook een hoge prioriteit bij beheer en onderhoud. Dat doen we onder andere door controle en inspectie en indien noodzakelijk specialistische verzorging.

Wat moet ik doen?

Wilt u een vergunning aanvragen?
Dan moet u eigenaar zijn van de grond waar de boom op staat.
 

Heeft u buren?
Overleg dan eerst of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 

Heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen? Geef dan aan:

 • om wat voor soort boom het gaat
 • waar de boom staat
 • de diameter in centimeters, gemeten op 1.30 meter vanaf het maaiveld
 • of het om 1of meer bomen gaat
 • hoe u het kappen aan wilt pakken
 • waarom u de boom wilt kappen
 • of u gaat herplanten


Is de boom ziek? 
Voeg dan een verklaring van een boomdeskundige toe.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Het kan voorkomen dat er nog 4 weken bijkomen als de gemeente advies en/of toestemming nodig heeft van een ander bevoegd gezag.
 

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere zaken belangrijker vindt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente?
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.