Wijkontwikkeling Campenbuurt

Welkom op de informatiepagina voor de wijkontwikkeling van de wijk Campenbuurt in Nijkerk.

Gezien de huidige staat van de openbare ruimte is de wijk toe aan een herinrichting. Tijdens deze herinrichting gaan we onder meer de wegen en stoepen, het groen en de riolering aanpakken. Een dergelijke herinrichting is een flinke operatie die altijd enige overlast veroorzaakt. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken proberen we de diverse werkzaamheden waar mogelijk te combineren.

Bovenstaande afbeelding geeft het gehele projectgebied voor de herinrichting van deze wijk weer.
Dit projectgebied betreft (het grootste deel van) de wijk Campenbuurt, bestaande uit: 

  • Douwencamp
  • Heinencamp
  • Lanecamp
  • Scherpencamp
  • Steenbeek
  • Roexcamp 
  • Ulst
  • De groene zone met parkeerterrein en volkstuinen achter de Steenbeek

Definitief ontwerp

De afgelopen jaren hebben we gezamenlijk met u een participatie-traject doorlopen om tot een plan voor de herinrichting te komen. U weet het vast nog wel; eerst alles digitaal via mail en de website vanwege Corona, maar daarna gelukkig nog de fysieke inloopbijeenkomsten in De Schakel waar we met velen van u gesproken hebben. Vervolgens is na een formele inspraakperiode het ontwerp voor de herinrichting van de wijk Campenbuurt definitief vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Dit ontwerp kunt u onderaan deze pagina bekijken.

Proces van planvorming naar start uitvoering

Inmiddels hebben we samen met onze aannemer NTP uit Hattem het definitieve ontwerp technisch verder uitgewerkt en zijn we gestart met het voorbereiden van deze herinrichting.

Binnenkort start NTP met het realiseren van diverse werkzaamheden ter voorbereiding op de herinrichting van de wijk. Dit betreft ondermeer het aanbrengen van de uitstroomvoorziening voor het hemelwaterriool, inclusief het aanleggen een klein deel van het hemelwaterriool in het laatste hofje van de Steenbeek.

De daadwerkelijke herinrichting staat gepland vanaf medio juni dit jaar. Naar verwachting duurt de gehele herinrichting circa 1,5 tot 2 jaar. U wordt te zijner tijd nader geïnformeerd over de exacte startdatum en planning. Gedurende de werkzaamheden houden wij u uiteraard op de hoogte van de voortgang.

Groenwerkzaamheden

Voordat de herinrichting start, moeten er diverse groenwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Bomenkap

Eind vorig jaar zijn er verschillende bomen in de parkzone achter de Steenbeek en langs de Roexcamp gekapt. Eind februari worden alle bestaande Sequoia-bomen in de diverse straten gekapt. Recent is de, voor de kap benodigde, flora en fauna check gedaan. Zoals door ons verwacht zijn daar geen bijzonderheden of belemmeringen uit voortgekomen. Uiteraard gaan we niet enkel de bestaande bomen kappen, maar we planten tijdens en/of direct aansluitend aan de herinrichting ook weer nieuwe bomen in de straten. Dit wordt in principe uitgevoerd in het plantseizoen om ervoor te zorgen dat de nieuwe bomen een goede start hebben.

Overhangend groen

Om ervoor te zorgen dat onze aannemer haar werkzaamheden goed kan uitvoeren en om te voorkomen dat uw groen beschadigd raakt, is het noodzakelijk dat u het overhangende groen vanuit uw tuin van tevoren snoeit. De komende maanden is de juiste periode hiervoor.

Op de te downloaden afbeelding ziet u wat wij met overhangend groen bedoelen.

Netverzwaring door Liander

De twee nieuwe elektriciteitshuisjes zijn inmiddels geplaatst en eind maart/ begin april start Liander met het aanleggen van het nieuwe stroomnet. Hierna is het stroomnet in uw buurt klaar om de groeiende vraag naar stroom de komende jaren te blijven leveren. Deze werkzaamheden worden voorafgaand aan de herinrichting uitgevoerd. Liander versterkt het hele stroomnet in uw buurt in één keer. Ze proberen de werkzaamheden slim te combineren om de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Op www.duurzaam-nijkerk.nl/uitbreiding-stroomnet leest u meer over deze netverzwaring.

Meer informatie?

Heeft naar aanleiding van al deze informatie nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Peter Bruel: p.bruel@nijkerk.eu. U kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk (033) 247 22 22.