Het college van de gemeente Nijkerk heeft de ontwikkelagenda 2023-2026 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. De ontwikkelagenda is een uitwerking van het coalitieakkoord ‘Samen wonen, samen werken, samen leven’.

“We hebben veel ambities voor de toekomst en de kwaliteit van onze samenleving. Dat betekent dat we willen investeren. Denk bijvoorbeeld aan sport, onderwijs, economie, duurzaamheid en infrastructuur”, aldus wethouder Audrey Rohen van financiën. 

College houdt rekening met groei inwoners

Het inwoneraantal van de gemeente Nijkerk zal de komende jaren verder groeien. Wethouder Rohen: “Daarom houden we met wat we voor de korte termijn doen rekening met wat op de lange termijn nodig is. Er komt veel op ons af en veel van deze opgaven hangen met elkaar samen.” In de ontwikkelagenda heeft het college in totaal acht maatschappelijke opgaven beschreven. Voor 2023 tot en met 2026 is vervolgens per jaar uitgewerkt wat er wordt uitgevoerd.

Wethouder Rohen benadrukt dat niet alles mogelijk is en dat het college keuzes moet maken. “We hebben namelijk te maken met een onzeker en veranderlijk financieel kader. Denk bijvoorbeeld aan het effect op de energieprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook hebben we te maken met beperkte structurele investeringsruimte.” 

Nauwkeurige afstemming

Ambities en mogelijkheden worden in de ontwikkelagenda nauwkeurig op elkaar afgestemd. Het college kijkt hierbij naar de omvang van de investeringen, de risico’s en de mogelijkheden om te versnellen of juist te vertragen. Ook zoekt het college naar een goede balans tussen besparen en het vinden van extra middelen. De investeringen zullen per jaar verschillen. Zo doet het college in 2023 voorzichtig aan in de wetenschap dat er in 2024 keuzes nodig zijn die structureel geld vragen.

Het college wil de ontwikkelagenda uitwerken en uitvoeren samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke en bestuurlijke partners. Dit gebeurt op een open en constructieve manier en met een juiste balans tussen de inzet van de gemeente en die van de samenleving.

U kunt de Ontwikkelagenda 2023 - 2026 downloaden en lezen.