Woningbouw in Deelplan 3 in Nijkerkerveen

In Nijkerkerveen is behoefte aan meer woningen. Daarom wordt er gewerkt aan woningbouw, in drie deelplannen. Deelplan 1 en 2 zijn al gerealiseerd. Deelplan 3 is nu aan de beurt. Dit woningbouwplan gaat uit van maximaal 350 woningen. Het gaat om het gebied ten zuidwesten van Nijkerkerveen. Dat ligt tussen de Nieuwe Kerkstraat, de Laakweg en de Jacob de Boerweg.

In Nijkerkerveen maken veel mensen zich zorgen om de waterhuishouding. Daarom organiseerde de gemeente samen met het waterschap Vallei & Veluwe op 12 december 2023 een informatieavond. Een avond waarop wordt uitgelegd hoe het waterschap en de gemeente omgaan met het water in het dorp. Er was ook alle gelegenheid voor de dorpsbewoners om hun vragen te stellen.

Wat is er al gebeurd

In november 2019 is een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd. Daarna is het stedenbouwkundig ontwerp voor Deelplan 3 uitgewerkt. Dit ontwerp is in januari 2021 gepubliceerd en toegelicht in een videopresentatie. Verschillende omwonenden hebben gereageerd op dit ontwerp. Op basis van die reacties is het stedenbouwkundige plan toen aangepast. Daarna heeft de gemeenteraad in januari 2022 de kaders voor deze ontwikkeling vastgesteld.
Op basis van de kaders van de gemeenteraad en de gesprekken die hierna opnieuw zijn gevoerd met omwonenden, zijn een ontwerp bestemmingsplan en een ontwerp beeldkwaliteitsplan uitgewerkt.

Reacties op plannen zijn meegenomen

Dit ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan hebben vanaf 24 november 2022 zes weken ter inzage gelegen voor de formele inspraak. In december 2022 was er een inloopbijeenkomst in ’t Veense Hart. Daar konden mensen de stukken bekijken en vragen stellen. Er kwamen 27 zienswijzen binnen van omwonenden.

De ingediende zienswijzen zijn samengevat, beoordeeld en beantwoord in de ‘Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Nijkerkerveen Deelplan 3’. Deze nota en het aangepaste definitieve bestemmingsplan zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. De indieners van de zienswijzen konden bij de gemeenteraad hun zienswijze mondeling toelichten. Het bestemmingsplan is in oktober 2023 vastgesteld door de raad.

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundige plan en het daarbij behorende schetsboek kunt u inzien onderaan deze pagina. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn online te bekijken via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0188-0001(externe link).

Hoe gaat het verder?

Op dit moment werken we de plannen verder uit zodat het gebied bouwrijp kan worden gemaakt. We verwachten dat deze uitwerking begin 2024 klaar is. Op dat moment komen er nog gesprekken met de direct omwonenden in en rond het gebied. Daar worden de specifieke uitwerking en maatregelen bij hun eigen perceel besproken.

We verwachten dat de aannemer in het voorjaar van 2024 kan beginnen met het bouwrijp maken van het gebied. Dan kunnen de eerste bouwwerkzaamheden in de tweede helft van 2024 starten.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar gemeente@nijkerk.eu. Geef daarbij aan dat het om het woningbouwplan Deelplan 3 in Nijkerkerveen gaat.
U kunt ook bellen met de heer J. J. Grobben via het algemene nummer van de gemeente: (033) 247 22 22.