Woningbouw in Deelplan 3 in Nijkerkerveen

Dit woningbouwplan gaat uit van maximaal 350 woningen. Het gaat om het gebied ten zuidwesten van Nijkerkerveen – gelegen tussen de Nieuwe Kerkstraat, de Laakweg en de Jacob de Boerweg.

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan hebben vanaf 24 november 2022 zes weken ter inzage gelegen voor de formele inspraak. Op 13 december 2022 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in ’t Veense Hart in Nijkerkerveen. Hier heeft men de gelegenheid gehad om de stukken te bekijken en vragen te stellen. Tijdens de periode van ter inzage legging van de stukken zijn er diverse zienswijzen ingediend door omwonenden.

Vervolgproces

De ingediende zienswijzen worden de komende periode samengevat, beoordeeld en van een antwoord voorzien. De samenvatting, beoordeling en beantwoording van de zienswijzen worden opgenomen in een ‘Nota beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Nijkerkerveen Deelplan 3’. Deze nota wordt met een (zo nodig) aangepast definitief bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Het streven is om dit voor de zomervakantie 2023 te doen. De indieners van zienswijzen worden voorafgaand aan de behandeling van de stukken in de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Zij hebben dan ook de gelegenheid om bij de gemeenteraad in te spreken om hun zienswijze mondeling toe te lichten.

Voortraject

In november 2019 is er een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden. Vervolgens is het  stedenbouwkundig ontwerp voor Deelplan 3 uitgewerkt. Dit ontwerp is in januari 2021 gepubliceerd en toegelicht in een videopresentatie. Diverse omwonenden hebben gereageerd op dit ontwerp. Op basis van die reacties is het stedenbouwkundige plan aangepast. Daarna heeft de gemeenteraad in januari 2022 de kaders voor deze ontwikkeling vastgesteld.
Op basis van de kaderstelling door de gemeenteraad, de gesprekken die hierna opnieuw zijn gevoerd met omwonenden, is een ontwerp bestemmingsplan en een ontwerp beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. Het bestemmingsplan is uiteindelijk het planologische kader om omgevingsvergunningen aan te vragen en woningen te bouwen in Deelplan 3. In het beeldkwaliteitsplan worden de eisen en uitgangspunten vastgelegd hoe de woningen en de openbare ruimte eruit komen te zien.
 

Stedenbouwkundig plan

Het huidige stedenbouwkundige plan en het daarbij behorende schetsboek die onderdeel waren van de kaderstelling door de gemeenteraad in januari 2022 kunt u inzien onderaan deze pagina. Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan zijn online te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0188-0001(externe link).

Heeft u nog vragen?

U kunt een e-mail sturen naar gemeente@nijkerk.eu. Geeft u daarbij even aan dat het om het woningbouwplan Deelplan 3 in Nijkerkerveen gaat.
Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de  heer J. J. Grobben via het algemene nummer van de gemeente: (033) 247 22 22.