Fase 3 is het meest westelijk gelegen deel van de woonwijk Doornsteeg. Eerder heeft de raad bepaald dat hier maximaal 700 woningen komen. 

Er komen 650 woningen bij in Doornsteeg

In de derde en laatste fase van de woonwijk Doornsteeg worden 650 woningen en appartementen gebouwd. Inwoners en belanghebbenden kunnen de komende weken hun zienswijze op het plan geven. “De komende jaren bouwen wij in deze mooie wijk voor verschillende doelgroepen. Hiermee is de nood op de woningmarkt niet opgelost. We moeten dus volop doorgaan met het realiseren van onze plannen”, geeft wethouder Esther Heutink-Wenderich aan.

Verder komt er een geluidswal met scherm dat zorgt voor een afname van het geluid van het verkeer van de snelweg. Zonder dit scherm kan het plan niet doorgaan.

Verdere uitwerking

Er zijn verschillende woningtypes voor diverse doelgroepen. Dit is geheel in lijn met de Woonvisie 2020+ die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Het gaat om ten minste 35% sociale huur- en koopwoningen, ten minste 10% lage middeldure huur- en koopwoningen en tenminste 15% hoge middeldure huur- en koopwoningen. Het ontwerpbestemmingsplan laat nog ruimte voor de uitwerking van de wijk. Een kwaliteitsteam beoordeelt later de verdere uitwerking. In dit team zit onder meer een stedenbouwkundige en een vertegenwoordiger van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Alle plannen die worden ontwikkeld, worden door dit team beoordeeld op stedenbouwkundige kwaliteit, beeldkwaliteit (welstand) en uitvoerbaarheid.

Beeldkwaliteitsplan

Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan wordt ook het ontwerp van het Beeldkwaliteitsplan Doornsteeg fase 3 (april 2023) ter inzage gelegd.  Het doel voor Doornsteeg is een onderscheidend, duurzaam, gezins- en kindvriendelijk plan te ontwikkelen zonder vaststaand eindbeeld, maar wel met een duidelijke visie. Een wijk waarin de relatie tussen het stedelijk gebied en het landschap wordt versterkt, een wijk met een eigen identiteit en een wijk in een groene, rustige omgeving.

Doornsteeg krijgt een dorpse uitstraling, door de architectuur van de woningen, de situering ervan, de inrichting van de openbare ruimte en het groen, maar ook door details als het gebruik van baksteen als gevelmateriaal en groene hagen als erfscheidingen.

Dit beeldkwaliteitsplan bevat de spelregels voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe woningen en de inrichting van de buitenruimte zodat de gekozen oplossingen passen binnen de bovenstaande doelstellingen. De spelregels hebben betrekking op stedenbouwkundige aspecten, de architectuur en de buitenruimte van het stedenbouwkundige plan voor fase 3 van Doornsteeg, deelgebieden “De Boomgaard”, “De Stegen” en “De Beektuinen”. De stedenbouwkundige aspecten zijn zoveel mogelijk ook vertaald in de regels bij het  bestemmingsplan. De architectonische en welstandelijke bepalingen liggen vast in het beeldkwaliteitsplan.

In de fase van de realisatie toetst het kwaliteitsteam de ontwerpplannen voor de woningen en de buitenruimte.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Met het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan wordt ook een notitie Vormvrij m.e.r.-beoordeling ter inzage gelegd. De gemeente is verplicht te onderzoeken of het bouwplan mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor het milieu. In de notitie is verslag gedaan van dit onderzoek. De conclusie luidt dat het plan geen belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu met zich meebrengt. Er is om deze reden niet nodig een m.e.r.-procedure te doorlopen ten behoeve van het bestemmingsplan.

Ontheffing nodig voor een geluidswal

Aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is een verzoek gedaan om een ontheffing voor het realiseren van de geluidswal naast de A28. Om de snelweg ligt nu een beschermingszone voor eventuele toekomstige uitbreidingen van de snelweg. In het ontwerp van de geluidswal is rekening gehouden met de geplande uitbreiding naar 2 x 3 rijstroken en een eventuele toekomstige uitbreiding naar 2 x 4 rijstroken.

Indienen zienswijze

Het ontwerpbestemmingsplan, inclusief alle bijlagen, en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt vanaf donderdag 25 mei 2023 gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk. Tijdens deze zes weken heeft eenieder de gelegenheid tegen beide plannen een zienswijze in te dienen. U kunt de plannen uitsluitend op afspraak inzien. Dit kan bij voorkeur via https://afspraak.nijkerk.eu of via telefoonnummer (033) 247 22 22.

Daarnaast is het bestemmingsplan online te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0188-0001. Onderaan deze pagina vindt u ook stukken over het plan.

U kunt een gedurende zes weken naar keuze online (via het formulier) schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen. 

Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan bij de Gemeenteraad van Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan tijdens werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact worden opgenomen met het team Planvorming, tel. (033) 247 22 22.

Inloopbijeenkomst maandag 19 juni

Tijdens deze zes weken heeft eenieder de gelegenheid tegen de plannen een zienswijze in te dienen. Op maandag 19 juni 2023 wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats in Kindcentrum Holk, Polderhof 2 in Nijkerk (locatie Doornsteeg), van 16.00 – tot 17.30 uur en van 18.00 – 19.30 uur. U bent van harte welkom er een kijkje te komen nemen.

Vervolg

Na afloop van de terinzagelegging worden de ingekomen zienswijzen samengevat, beoordeeld en beantwoord. Vervolgens worden de beantwoord. Vervolgens worden de beantwoorde zienswijzen met het eventueel gewijzigde definitieve bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad.