U kunt ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt met een inzageverzoek achterhalen of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt door deze in te zien of een afschrift (kopie) hiervan aan te vragen. Op die manier moet duidelijk worden voor u waar de gegevens vandaan komen en met wie wij de gegevens eventueel delen of hebben gedeeld. Het recht van inzage heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

In bepaalde gevallen mag de gemeente een vergoeding vragen die overeenkomt met de administratiekosten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verzoeken om meerdere kopieën en of herhaaldelijke verzoeken. Bij onredelijke of buitensporige verzoeken mag de gemeente het verzoek ook weigeren. Er volgt dan uitleg waarom het verzoek wordt geweigerd.

Wilt u gebruik maken van bovenstaande recht? Dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente door onderstaand online formulier in te vullen of een brief te sturen naar postadres: Gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk onder vermelding van het verzoek dat u doet.

Om u goed te kunnen helpen, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn over uw persoonsgegevens en zo duidelijk mogelijk te omschrijven hoe u contact heeft gehad met de gemeente Nijkerk en waarover.

Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens, kunt u dit via onderstaand online formulier doen. Wij vragen u om in te loggen met DigiD. Zo kunnen we vaststellen dat de juiste persoon het verzoek indient.

Direct een inzageverzoek doen

Wat doen we als we een inzageverzoek van u krijgen?

  • Voordat we uw verzoek in behandeling kunnen nemen, controleren we altijd uw identiteit:
    • U kunt een afspraak maken op het stadhuis zodat u zich persoonlijk kunt identificeren.
    • Bij het online formulier heeft u zich al geïdentificeerd door het gebruik van DigiD. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Soms vragen wij u aanvullend een afspraak te maken op het stadhuis zodat u zich persoonlijk kunt identificeren.
    • Als het gaat om gegevens van een kind onder de 16 jaar, moet u het ouderlijk gezag hebben.
  • Na identificatie nemen we uw verzoek in behandeling. Als we alle benodigde gegevens hebben en uw verzoek aan de wettelijke eisen voldoet, streven we ernaar uw verzoek binnen een maand af te handelen en u een bericht te sturen. Is uw verzoek niet duidelijk genoeg, dan kunnen we u daarover nog aanvullende vragen stellen.
  • We laten u dan weten of en hoe we aan uw verzoek voldoen. Als het verzoek complex is of als we veel inzageverzoeken van u moeten behandelen, dan kunnen we de termijn verlengen tot drie maanden nadat we uw verzoek hebben ontvangen. Als we de termijn moeten verlengen, dan laten we het u ook binnen een maand weten.

Voldoen we niet of gedeeltelijk aan uw verzoek, dan leggen we in ons besluit altijd uit waarom. Soms mogen we bepaalde gegevens vanwege de openbare orde of veiligheid niet delen. Ook is het niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als het bestand of document waarin u inzage wilt gegevens van andere personen bevat, dan kunnen we uw verzoek weigeren vanwege de privacyrechten van die andere persoon.

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan heeft u het recht om een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit. In de brief leggen we uit hoe u dit kunt doen en binnen welke termijn.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanvullende informatie

Meer informatie over hoe de gemeente Nijkerk omgaat met persoonsgegevens leest u in de privacyverklaring.