Ambitie

De gemeente Nijkerk heeft al enige tijd de ambitie om van de Havenkom een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied te maken. Het doel is een aanvulling op de bestaande woningvoorraad en het versterken van het centrum van Nijkerk.

In 2017 heeft de gemeente besloten om woningen te realiseren op de locatie van het huidige stadhuis, rekening houdend met de omliggende bedrijven. De gemeenteraad heeft in november 2019  ingestemd met de verhuizing van het gemeentehuis naar de locatie aan de Van ’t Hoffstraat in Nijkerk.
Hiermee is de locatie van het huidige stadhuis de eerste fase waar gestart gaat worden met de transformatie van de Havenkom.

Kaders

Samen met Platform Binnenstad Nijkerk zijn al eerder kaders uitgewerkt voor de herontwikkeling van de locatie van het huidige stadhuis. In grote lijnen zijn de vastgestelde kaders:

  1. De locatie van het huidige stadhuis wordt ontwikkeld met woningbouw, rekening houdend met de omliggende bedrijven.
  2. De woningbouw bestaat uit een combinatie van woningen met een tuin en appartementen in diverse categorieën en geschikt voor verschillende doelgroepen. 
  3. Het plein wordt opnieuw ingericht en heeft een aantrekkelijke verblijfsfunctie.
  4. Voor het historisch pand van het stadhuis houdt een trouwfunctie en er moet een aanvullende functie worden gezocht.
  5. De ontwikkeling van de Havenkom versterkt de binnenstad.

Het uitgangspunt dat er een nieuwe parkeervoorziening moet worden gerealiseerd in de Havenkom wordt losgelaten. Dit komt omdat de parkeergarage ‘Bontekoe’ wordt uitgebreid.

Uitwerken plannen locatie stadhuis (1a)

De komende periode gaan we aan de slag met het uitwerken van de plannen. Hiervoor is een eerste concepttekening (zie afbeelding hieronder) gemaakt. Er zijn verschillende typen woningen getekend. Dit kunnen zowel woningen met een tuin als appartementen zijn in verschillende prijscategorieën. De parkeerplaatsen zijn zo veel mogelijk uit het zicht. Het historisch gedeelte van het stadhuis blijft een trouwlocatie en wordt mogelijk aangevuld met een andere functie. De openbare ruimte wordt de komende jaren gefaseerd uitgevoerd.

Het plan voor de locatie stadhuis moet nog verder worden uitgewerkt en zijn er nog verschillende keuzes mogelijk en diverse milieutechnische onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Hierover willen we graag met u in gesprek.

concepttekening Havenkom

Voor de gehele herontwikkeling van de Havenkom wordt een visie opgesteld. Deze herontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden. 

Globale Planning 

  1. Informatiebijeenkomst - 27 januari 2021
  2. Twee werkbijeenkomsten - 20 februari en 3 maart 2021
  3. Stedenbouwkundig plan - medio 2021