Hart van de wijk 

Winkelcentrum Paasbos, het naastgelegen Paashuis en Sporthal Strijland zijn aan vernieuwing toe. Daarom organiseerde de gemeente op 12 oktober 2019 het Paasbos Festival. Tijdens deze participatie-manifestatie kon iedereen zijn/haar ideeën inbrengen.

Er zijn uiteindelijk meer dan 150 ideeën ingebracht, variërend van aandacht voor ontmoeten, betaalbaar wonen, binnen- en buitenspelactiviteiten tot gezond ouder worden. Deze ideeën zijn gebruikt in de uitwerking van de eerste globale gebiedsvisie ‘Paasbos; hart van de wijk' die u kunt downloaden.

Hierin staan zowel ruimtelijke als sociale componenten en de belangrijkste uitgangspunten voor een duurzame vernieuwing van de wijk. Er wordt inzicht gegeven in de plannen voor o.a. het versterken van de sociale samenhang, een (nieuwe) supermarkt, (buurt)sportvoorzieningen, het Paashuis, een beweegpark, (levensloopbestendige) woningen en het verminderen van doorgaand autoverkeer. Daarnaast wordt er hoe de locaties aan de Bizetlaan en de Wulfshoeve ontwikkeld kunnen worden als deze vrijkomen.

De conceptgebiedsvisie ‘Paasbos; hart van de wijk’ is nog geen uitgewerkt plan. In overleg met de bewoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen wil de gemeente een breed gedragen gebiedsvisie opstellen.

Reacties ophalen en verwerken

In het voorjaar van 2022 zijn zowel digitale en fysieke bijeenkomsten geweest waarbij de concept gebiedsvisie gepresenteerd is aan inwoners, belanghebbenden en overige geïnteresseerden. Ook is hier de gelegenheid geweest om te reageren op de concept gebiedsvisie. De reacties zijn verwerkt in een vragen- en antwoorddocument. De ontvangen reacties worden gebruikt om nog eens kritisch naar het plan te kijken en aanpassingen te doen om de gebiedsvisie te verbeteren.

Besluitvorming door de gemeenteraad en vervolg

De gebiedsvisie is nu gereed. Het college van B en W van Nijkerk stelde tijdens de collegevergadering van 13 december 2023 voor de kaders en uitgangspunten van de herontwikkeling van het centrum van Paasbos door de gemeenteraad te laten vaststellen. De agendacommissie zal besluiten over wanneer het raadsvoorstel in de gemeenteraad behandeld zal worden. Op het moment dat hier een besluit over genomen, kan informatie rondom deze besluitvorming, inclusief bijbehorende stukken terug worden gevonden via de informatie op iBabs van de raadsvergadering van 25 januari 2024(externe link).

Het vaststellen van de kaders en uitgangspunten voor de herontwikkeling is een eerste stap. Wethouder René Windhouwer: ‘Ik ben ontzettend blij dat deze uitgangspunten mede met inbreng van omwonenden en betrokkenen tot stand zijn gekomen en nu door het college zijn vastgesteld. Dit geeft richting voor de toekomst van Paasbos. Ook wil ik alle betrokkenen uitnodigen mee te blijven denken over de verdere uitwerking van de plannen.’

Na de vaststelling onderzoekt de gemeente of het haalbaar is de plannen uit te gaan voeren. Belangrijke aspecten zijn het kunnen krijgen van subsidies en onderhandelingen met partijen. De gemeenteraad zal ook kijken naar de financiële aspecten van de herontwikkeling.

Inwoners en overige belanghebbenden zullen ook worden geïnformeerd over de aanpassingen die in de gebiedsvisie gedaan zijn. De gebiedsvisie zal na besluitvorming in de gemeenteraad in het voorjaar worden besproken  met de omwonenden en andere belangstellenden. De resultaten hiervan nemen wij mee in het vervolg.

Later volgt er een omgevingsplan (opvolger van het bestemmingsplan). Ook zal de gemeente met de betrokkenen een nieuwe locatie zoeken voor het bestaande evenemententerrein omdat deze geen plek heeft in de gebiedsvisie.