In Nijkerk zijn recreatieverblijven, zoals een recreatiewoning of stacaravan, alleen bestemd voor recreatiefgebruik. Bewoning, ook tijdelijke, is niet toegestaan. Het hoofdverblijf moet een reguliere woning zijn en iemand moet ook daadwerkelijk in het hoofdverblijf wonen. Er mag geen sprake zijn van een woonadres ‘op papier’.

De gemeente treedt handhavend op tegen bewoning van recreatieverblijven. Dit betekent dat men de bewoning moet beëindigen, als dat niet binnen een aangegeven termijn gebeurt moet iemand bovendien een dwangsom (bedrag ineens) betalen. Hoe hoog deze dwangsom is wordt per geval bekeken.

Voor de tekst van deze regeling uit 2004 en de aanpassingen per 23 juni 2015, (zie onder Aanvullende informatie). Er is een uitzonderingsmogelijkheid, maar die is aan een aantal eisen gebonden, zie onder 'Hoe werkt het?'

Hoe werkt het?

Bewoners die voldoen aan de volgende voorwaarden kunnen een aanvraag indienen voor een persoonsgebonden omgevingsvergunning:

  • de bewoner had op 31 oktober 2003 die recreatiewoning als woning in gebruik en heeft deze sindsdien ononderbroken bewoond,
  • de recreatiewoning voldoet aan de eisen die bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning gesteld worden,
  • de bewoning is niet in strijd met de regels die bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij of de Reconstructiewet concentratiegebieden gesteld zijn,
  • de bewoner was op 31 oktober 2003 meerderjarig.

De bewoner moet dit kunnen bewijzen met twee van de volgende documenten:

  • bewijs dat hij/zij ingeschreven is in de basisadministratie op het adres van de recreatiewoning,
  • bewijs dat hij/zij de recreatiewoning bij de Belastingdienst heeft opgegeven als eigen woning en dit ook als zodanig is aangemerkt door de Belastingdienst (aangifte inkomstenbelasting),
  • een polis voor de ziektekostenverzekering waarbij het adres ook het adres van de recreatiewoning is, plus inschrijving bij een huisartsenpraktijk in Nijkerk of aangrenzende gemeente,
  • een besluit voor de bekostiging van leerlingenvervoer vanaf het adres van de recreatiewoning,
  • stukken waaruit blijkt dat hij/zij inkomen (jaaropgave), pensioen of uitkering op het adres van de recreatiewoning ontvangen heeft,
  • stukken waaruit blijkt dat hij/zij huursubsidie of huurtoeslag heeft gehad op het adres van de recreatiewoning.

Wat moet ik doen?

Leest u voor meer informatie de Nota 'Onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Nijkerk'. Deze nota vindt u onder hoofdstuk 'Aanvullende informatie'.