De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk om met anderen samen te werken, waar dat mogelijk is. Zo kan men gezamenlijk profiteren van elkaars kennis en kunde en zijn er soms financiële voordelen te behalen door samenwerking.

Voor een aantal taken zijn samenwerkingsverbanden ingesteld met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Voorbeelden zijn de gemeentelijke belastingen, de brandweer en de ggd en de omgevingsdienst. Het register gemeenschappelijke regelingen geeft een compleet overzicht van de gemeenschappelijke regelingen waar Nijkerk aan deelneemt. Dit register kunt u onderaan downloaden.

Daarnaast werkt de gemeente op contractuele basis samen met omliggende gemeenten voor taken als de uitvoering van de Jeugdwet, huisvestingsbeleid, toezicht openbare ruimte en alcoholmatiging. Een overzicht van deze samenwerkingsvormen is in voorbereiding.

Tenslotte zijn er de niet geformaliseerde overlegstructuren met omliggende gemeenten, bijvoorbeeld over verkeer en vervoer

Register gemeenschappelijke regelingen.pdf