Financiële QuickScan

Bij een QuickScan vindt een intakegesprek plaats met de ondernemer nadat de ondernemer een vragenlijst heeft ingevuld. Tijdens dit intakegesprek wordt de situatie van de ondernemer en zijn behoeften besproken. Na afloop van het gesprek wordt een verslag opgesteld en wordt een advies gegeven aan de ondernemer.

De volgende zaken worden weergegeven in de QuickScan:

  • Analyse laatste drie jaarrekeningen en aangifte IB
  • Bankanalyse van het lopende jaar: omzet, uitgaven, privé onttrekkingen
  • Berekening vrij te laten bedrag (VTLB) een bedrag waarvan de ondernemer in crisis tijd van rond zou moeten kunnen komen
  • Analyse of de privé uitgaven in verhouding staan tot de omzet en het VTLB 
  • Is de onderneming levensvatbaar in de huidige vorm en behoort een Bbz-kredietaanvraag tot de mogelijkheden
  • Indien de onderneming niet (voldoende)levensvatbaar is welke acties moeten worden ondernomen.

De conclusie van het intakegesprek, de analyse van de jaarrekeningen en aangifte IB, de bankanalyse lopende jaar, de VTLB berekening en de inkomsten/uitgaven analyse worden in een rapport van drie pagina’s A4 weergegeven. Dit rapport biedt handvaten voor de ondernemer en de gemeente. 

Saneringskrediet via de Bbz-regeling

Een oplossing voor financiële moeilijkheden kan worden gevonden in een Bbz-kredietaanvraag. Bij een positief Bbz-advies verricht MP een integraal traject SHV waarbij getracht wordt een crediteurenakkoord tot stand te brengen. 

Schuldhulpverlening zonder Bbz (MSNP of spaarsanering)

Als een Bbz-kredietverstrekking niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de partner een inkomen heeft boven de bijstandsnorm, dan behoort een spaarsanering tot de mogelijkheden. Bij een spaarsanering wordt de maximale spaarcapaciteit uit onderneming gebruikt om een minnelijke schuldregeling onder alle crediteuren door te voeren. 

Wsnp

Als een minnelijke regeling niet lukt, is een beroep op de Wsnp veelal het sluitstuk van een SHV traject. Bij Menzing zijn meerdere bewindvoerders Wsnp werkzaam zodat de aanvraag van de Wsnp zonder vertraging kan worden ingezet.

Crisissituaties: Dwangakkoord/Moratorium/Voorlopige voorziening

Aangezien er meerdere bewindvoerders Wsnp bij Menzing werkzaam zijn kunnen deze drie voorlopige voorzieningen op basis van een toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) worden uitgevoerd.

Controles tijdens de looptijd schuldregeling door Menzing

Regelmatig wordt tijdens de periode van 3 tot 4 jaar dat cliënte moeten sparen voor betaling van de schuldeisers vinger aan de pols gehouden om het traject succesvol te kunnen afronden.

Nazorg

Drie maanden na beëindiging van een SHV traject vindt er een bespreking met de klant plaats om te bezien of de klant nog steeds de weg bewandeld die voor ogen was tijdens het SHV traject. De ervaring leert dat MP nog diverse keren contact heeft met de klant na afloop van een SHV traject.

Bedrijfsbeëindiging/loondienst/Plangroep

Indien vast staat dat de onderneming niet of onvoldoende levensvatbaar is dan dient de onderneming veelal beëindigd te worden met liquidatie van het ondernemingsvermogen. Aansluitend dient vanuit een baan in loondienst via een Msnp traject getracht te worden tot een oplossing te kunnen komen van de financiële problematiek. Overdracht van het dossier SHV aan de particuliere schuldhulpverlening (Plangroep) zodra de onderneming geheel is beëindigd en afgewikkeld.

Budgetbeheer/Budgetcoaching/Budgetbegeleiding

Om verschillende redenen kan een ondernemer het overzicht in de financiën kwijtraken. 
Menzing helpt om weer orde op zaken te brengen. Dat doen zij op verschillende manieren, denk aan budgetcoaching tot aan budgetbeheer (beheren van geldstromen). Er wordt een plan gemaakt, er wordt gezorgd voor rust in de situatie en er wordt structuur aangebracht.