Sociaaldomeinraad

De Sociaaldomeinraad (SDR) adviseert het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Het zijn onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen.

De SDR is een onafhankelijke commissie die bestaat uit maximaal elf leden die vanuit persoonlijke of (vrijwilligers-) werkervaring betrokken zijn bij het sociaal domein.

De SDR heeft een rol op verschillende vlakken:

  • Coach: In de eerste plaats bewaakt de SDR de kwaliteit van de inrichting van het participatieproces in het sociale domein, vooral vanuit de invalshoek van de (kwetsbare) inwoners. De SDR heeft ook tot taak kwetsbare inwoners te begeleiden in het meedoen aan participatieprocessen, bijvoorbeeld door hen te helpen om hun stem te laten horen.
  • Signaleerder: De SDR heeft zowel tot taak de ervaringen van inwoners op te halen en signalen aan de gemeente door te geven, als om hun ervaringen in de eigen adviezen mee te nemen.
  • Klankbord: In de derde plaats denkt de SDR vroegtijdig mee met de beleidsontwikkeling door de gemeente. De SDR kan dit o.a. doen door gevraagd en ongevraagd advies te geven.

De SDR is geen klachtencommissie voor de behandeling van individuele gevallen.

Vragen of opmerkingen?

De SDR is benieuwd naar uw ervaringen, reacties en suggesties op het beleid van de gemeente, zodat zij dit als input kan meenemen. 

Een keer een vergadering bijwonen of heeft u andere vragen of opmerkingen voor de SDR? Neem dan contact op met het secretariaat via het algemene telefoonnummer van de gemeente (033) 247 2222 of per email sociaaldomeinraad@nijkerk.eu
Wanneer de SDR bijeenkomt vindt u op het vergaderrooster.

Onderaan de pagina vindt u recente agenda's, verslagen en adviezen van de SDR. Meer achtergrondinformatie over cliëntenparticipatie in het sociaal domein kunt u ook vinden via de Landelijke Cliëntenraad, de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Zorgbelang Gelderland.