Spoedeisend zorg of hulp nodig?

In levensbedreigende situaties belt u 112.

Buiten praktijkuren van de huisarts kunt u terecht bij Huisartsenpost Meander Medisch Centrum Amersfoort (085) 773 11 00.

Wanneer u met spoed hulp of zorg nodig heeft, kunt u buiten de kantoortijden terecht bij verschilllende instanties.

Wat moet ik doen?

Spoedhulp jongeren

Met crisisvragen aangaande jeugd (0-18 jaar) woonachtig in Nijkerk bellen met het team Spoedeisende Zorg jeugdhulp (SEZ-jeugdhulp) telefoonnummer (0900) 99 55 599.

Het spoedzorgteam beoordeelt of er een interventie noodzakelijk is. Zo ja, dan wordt een afweging gemaakt of een interventie binnen 4 uur of binnen 24 uur aangereikt moet worden. In alle gevallen mag deze maximaal 6 weken duren. Daarbij wordt ook beslist welke aanbieder het meest passend lijkt. Als er sprake blijkt van GGZ en/of LVG problematiek schakelt het spoedzorgteam de crisisdienst van de GGZ of die voor LVB in.

Veiligheid

Bij vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld bellen Veilig Thuis: (0800) 2000

Vrouwenopvang / ambulante begeleiding i.v.m. veiligheid

intaketelefoonnummer opvang (Moviera) (026) – 3894945

Psychiatrie/ verslaving

Bij crisis bij jeugd en volwassenen met psychiatrische problematiek die acuut hulp nodig hebben bellen crisisdienstnummer GGZ Centraal: (0341) 56 64 55

De GGZ verzorgt ook de crisisdienst voor de verslavingszorg. Een In Bewaring Stelling (IBS), oftewel gedongen opname op basis van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) kan alleen door een psychiater uitgeschreven worden.

LVG

Voor mensen met een Licht Verstandelijke Handicap (LVG) die een crisisopvang nodig hebben, bellen crisisopvanglocatie Pandora: (0318) 61 94 43 (bereikbaar tussen ong. 7.00 uur en 22.30 uur, 7 dagen per week).