Donderdag 23 mei a.s. gaat de gemeenteraad van Nijkerk met elkaar en met het college van burgemeester en wethouders (B&W) in gesprek over de opvang van asielzoekers. Onderwerp van gesprek is een Nota van uitgangspunten voor asielopvang. In deze nota staat een voorstel voor hoe de gemeente hiermee om kan gaan. Op 30 mei a.s. staat de nota ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. Op basis van de uitkomsten van het gesprek in de raad kan het college van B&W invullen hoe de gemeente Nijkerk hiermee verder gaat. 
 

In de Nota van uitgangspunten staan de aantallen asielzoekers benoemd die de gemeente volgens de Spreidingswet per 1 juli 2025 moet opvangen. Het gaat om 278 personen, waarvan 24 alleenstaande minderjarige jongeren. De gemeente Nijkerk zou de komende vier weken inwoners al vragen om suggesties voor en ideeën over plekken waar deze mensen opgevangen zouden kunnen worden. 

Nog geen oproep aan de inwoners om mee te denken

Deze week kwam het bericht dat in het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB het voornemen staat om de Spreidingswet in te trekken. Het college vindt het zorgvuldig om daarom de oproep aan de inwoners en ondernemers om hierover mee te denken nu nog niet te doen, maar eerst het besluit van de gemeenteraad over de Nota van uitgangspunten af te wachten. Na het gesprek in de raad wordt meer duidelijk over het vervolg.

Lees ook de brief die het college over dit onderwerp op 17 mei 2024 heeft verstuurd aan de raad. 
Lees de stukken waarover de gemeenteraad in gesprek gaat op 23 mei 2024.