Taakstelling

In 2022 heeft Nijkerk voor 73 statushouders woonruimte gerealiseerd. Hiermee voldeed de gemeente aan de taakstelling voor dat jaar (58) en is vooruitgelopen op de taakstelling van 2023.
Voor het lopende jaar 2023 moet de gemeente 97 statushouders huisvesten. Inmiddels is voor 50 statushouders woonruimte gevonden.

Woonruimte

De druk op de woningmarkt is hoog. De gemeente werkt samen met de woningcorporatie WSN en de Alliantie aan goede huisvesting van statushouders. Daarbij zoeken we steeds naar een goede balans tussen het huisvesten van statushouders en andere woningzoekenden. De gemeente realiseerde twee projecten met flexwoningen (tiny houses) aan de Ds. Kuyperstraat en de Van der Krolstraat. Een aantal van deze woningen is aan statushouders toegewezen. Eind 2024 en eerste helft 2025 levert de gemeente samen met de WSN 250 nieuwe één- en meerpersoonswoningen op (Project Wonen bij Jaap). Een aantal van deze woningen is bedoeld voor de huisvesting van statushouders. 

Inburgeren

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in Nederland van kracht. Deze nieuwe wet heeft als doel om iedereen die verplicht moet inburgeren snel en volwaardig mee te laten doen in de Nederlandse maatschappij. Statushouders, nareizigers of gezinsmigranten zijn verplicht in te burgeren. 
De gemeente verzorgt de inburgering in samenwerking met de Stichting ‘Integratiewerk!(externe link) en VluchtelingenWerk Nederland.
Lees hiervoor ook de stappen van de inburgering in Nijkerk

Partners

De gemeente Nijkerk wil graag dat statushouders kennismaken met de Nijkerkse samenleving. De vrijwilligers van de Vluchtelingenwerk helpen bij de huisvesting en het verkennen van de gemeente.  Op de website van Vluchtelingenwerk(externe link) leest u hier mee over.
Het Werkgeversservicepunt (WSN), de welzijnsorganisatie Sigma en de bibliotheek ondersteunen op diverse wijzen de participatie van statushouders.

Waarom huisvest de gemeente Nijkerk statushouders?

Elke gemeente heeft de wettelijke verplichting om elk jaar een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze statushouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.
 

Mag de gemeente meer statushouders in 1 woning onderbrengen?

Ja. Voorwaarde is dat elke bewoners een eigen slaapkamer heeft. Andere ruimtes kunnen ze delen.
 

Ontvangen statushouders een financiële vergoeding?

Zolang een statushouder binnen een COA-locatie verblijft ontvangt deze van het COA voor een periode van maximaal zes maanden leef- en eetgeld. Gemeenten betalen geen vergoeding aan statushouders die binnen een COA-locatie verblijven. Als een statushouder op een locatie verblijft waar hij/zij zelf kookt is het bedrag € 134,78. Als een statushouder op een locatie verblijft waar hij/zij niet kan koken (bijv. een hotel) is het bedrag € 87,95.
Vanaf het moment dat de statushouder een huis krijgt toegewezen in de gemeente, is die verplicht om de vaste lasten van de statushouder te betalen vanuit de bijstandsuitkering. Op die manier houdt de statushouder alleen het besteedbare inkomen over.

Kan een statushouder een uitkering ontvangen?

De meeste statushouders ontvangen een bijstandsuitkering en worden door de gemeente naar werk begeleid. De Participatiewet heeft tot doel om werkzoekenden (zo snel mogelijk) bij reguliere werkgevers aan het werk te helpen en hun afhankelijkheid van een bijstandsuitkering te minimaliseren.

Mag een statushouder werken?

Een statushouder heeft dezelfde rechten en plichten als een Nederlander op de arbeidsmarkt. Werk kan zijn in loondienst, als zelfstandig ondernemer, bij een werkervaringsplek, een stage of vrijwilligerswerk.

Wie betaalt de huur van de woonruimte voor een statushouder?

Mensen met een verblijfsvergunning zoals statushouders betalen zelf de huur voor hun woning. Zij betalen, net als iedereen, de normale huurprijs.

Kan het aantal statushouders in Nijkerk toenemen?

Ja dat is mogelijk. Ieder half jaar krijgt de gemeente van het Rijk een taakstelling toegewezen. Het Rijk wil dat asielzoekers met een vergunning tot verblijf sneller naar een gemeente worden uitgeplaatst en gehuisvest. Door oorlog en onrust is de toestroom van Vluchtelingen flink gestegen, waardoor het aantal opvang plaatsen binnen de AZC’s onder druk staat. Door een snelle en meer uitstroom naar gemeenten van statushouders ontstaat er meer ruimte om asielzoekers op te vangen.

Hoe kan het dat een statushouder in zijn eentje in een eengezinswoning komt?

Er zijn statushouders die vooruitlopend op de naderende gezinshereniging alvast een ruime passende ‎woning krijgen aangeboden. Wij willen hen zo snel mogelijk een stabiele plek bieden van waaruit ze ‎hun leven op kunnen bouwen en sociale contacten op kunnen zoeken (buren, de aardige man bij de ‎supermarkt etc). Door in één keer toe te wijzen naar een ruime woning en niet te wachten tot de ‎gezinshereniging voorkomen we dat deze mensen meerdere malen moet verhuizen.

Wie betaalt de gezinshereniging van asielzoekers?

Een statushouder kan gezinsleden laten overkomen naar Nederland. Zij hebben recht op rechtsbijstand en betalen een eigen bijdrage voor de juridische ondersteuning. Overige kosten, bijvoorbeeld van vliegtickets, zijn voor eigen rekening.