Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) plaatst op initiatief van het Rijk statushouders in de gemeente Nijkerk. Concreet moet de gemeente in 2024 tot 1 juli 84 statushouders huisvesten.

Wat is een statushouder?

Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven. Eerst voor vijf jaar en meestal wordt de vergunning na vijf jaar omgezet in een vergunning voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat statushouders deel gaan uitmaken van onze samenleving. Een belangrijk onderdeel hiervan is huisvesting. Het is de taak van de gemeente om geschikte woonruimte voor deze mensen te vinden, zodat zij hier een nieuw thuis kunnen maken. Het Rijk bepaalt hoeveel statushouders een bepaalde gemeente moet huisvesten. 

Woonruimte

Het vinden van woningen voor statushouders is lastig. Op dit moment komen er veel te weinig woningen vrij om onze statushouders een thuis te bieden. De gemeente is in gesprek met woningcorporaties om oplossingen te vinden. In heel Nederland hebben gemeenten problemen met het vinden van woningen voor statushouders. Dat betekent dat deze mensen blijven wonen in asielzoekerscentra. Daardoor komen er geen plekken vrij voor nieuwe asielzoekers. Het Rijk lost dit voor een deel op door statushouders in hotels te plaatsen. Zij kunnen daar wachten tot de gemeente woonruimte voor hen heeft gevonden. Na een half jaar moet de gemeente de kosten voor het hotel overnemen van het Rijk.

Tijdelijke huisvesting in de Dependance

Het is veel te kostbaar voor de gemeente om statushouders tijdelijk in een hotel te huisvesten. Daarom heeft de gemeente Nijkerk naar een andere betaalbare oplossing gezocht. De gemeente Nijkerk gaat vanaf 24 mei 2024. Woonruimte aanbieden aan 30-40 statushouders in het gemeentelijke gebouw de Dependance aan de Kolkstraat 31 in Nijkerk. Er is gekozen voor huisvesting in de Dependance, omdat dit gebouw met minimale bouwkundige aanpassingen kan worden omgebouwd naar een woonlocatie. Het gaat om een tijdelijke oplossing voor minimaal twee jaar. Hier kunnen statushouders die aan de gemeente Nijkerk zijn gekoppeld kunnen beginnen met het opbouwen van hun bestaan in onze gemeente, in afwachting van een definitieve woonruimte.

Passantenhaven nieuwe naam voor Dependance

Nu het gebouw de Dependance een nieuwe invulling krijgt, hebben we ervoor gekozen om het gebouw een nieuwe naam te geven: Passantenhaven. Passant staat voor bezoeker, reiziger en/of voorbijganger. Dit is een verwijzing naar de tijdelijke invulling van het gebouw.

Bereikbaarheid 24/7 bij overlast Passantenhaven

In het gebouw waar de statushouders komen te wonen is 24 uur per dag, 7 dagen per week, een begeleider aanwezig. Mocht u overlast ervaren, dan kunt u op elk tijdstip hiervoor het volgende telefoonnummer bellen 033 - 247 2463.
U krijgt dan de begeleider die op dat moment dienst heeft rechtstreeks aan de telefoon.

Begeleid wonen voor jongeren aan de Holkerstraat 43-45

In de groep statushouders die de gemeente Nijkerk moet huisvesten zitten ook jongeren die zonder familie uit hun land zijn gevlucht en alleen zijn. Ze zijn nog minderjarig en kunnen nog niet onder begeleiding op zichzelf wonen. De gemeente Nijkerk gaat vanaf eind mei/begin juni 9 jongeren van 16-18 jaar huisvesten in een begeleid wonen project aan de Holkerstraat 43-45. Selamzorg zorgt hier samen met het Nidos voor opvang in een kleinschalige en huiselijke omgeving. De jongeren krijgen hier 7 dagen per week 24 uur per dag begeleiding.

Inburgeren

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in Nederland van kracht. Deze wet heeft als doel iedereen die verplicht moet inburgeren snel en volwaardig mee te laten doen in de Nederlandse maatschappij. Statushouders, nareizigers en gezinsmigranten zijn verplicht in te burgeren. De gemeente verzorgt de inburgering in samenwerking met de Stichting ‘Integratiewerk! en VluchtelingenWerk Nederland. Lees hiervoor ook de stappen van de inburgering in Nijkerk

Samenwerking

De gemeente Nijkerk wil graag dat statushouders kennismaken met de Nijkerkse samenleving. De vrijwilligers van de Vluchtelingenwerk helpen bij de huisvesting en het verkennen van de gemeente. Op de website van Vluchtelingenwerk leest u hier mee over.

Het Werkgeversservicepunt (WSN), de welzijnsorganisatie Sigma en de bibliotheek ondersteunen op diverse wijzen de participatie van statushouders.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de pagina Nieuwkomers
Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail aan: nieuwkomers@nijkerk.eu.
 

Waarom huisvest de gemeente Nijkerk statushouders?

Elke gemeente heeft de wettelijke verplichting om elk jaar een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze statushouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.
 

Mag de gemeente meer statushouders in 1 woning onderbrengen?

Ja. Voorwaarde is dat elke bewoners een eigen slaapkamer heeft. Andere ruimtes kunnen ze delen.
 

Ontvangen statushouders een financiële vergoeding?

Zolang een statushouder binnen een COA-locatie verblijft ontvangt deze van het COA voor een periode van maximaal zes maanden leef- en eetgeld. Gemeenten betalen geen vergoeding aan statushouders die binnen een COA-locatie verblijven. Als een statushouder op een locatie verblijft waar hij/zij zelf kookt is het bedrag € 134,78. Als een statushouder op een locatie verblijft waar hij/zij niet kan koken (bijv. een hotel) is het bedrag € 87,95.
Vanaf het moment dat de statushouder een huis krijgt toegewezen in de gemeente, is die verplicht om de vaste lasten van de statushouder te betalen vanuit de bijstandsuitkering. Op die manier houdt de statushouder alleen het besteedbare inkomen over.

Kan een statushouder een uitkering ontvangen?

De meeste statushouders ontvangen een bijstandsuitkering en worden door de gemeente naar werk begeleid. De Participatiewet heeft tot doel om werkzoekenden (zo snel mogelijk) bij reguliere werkgevers aan het werk te helpen en hun afhankelijkheid van een bijstandsuitkering te minimaliseren.

Mag een statushouder werken?

Een statushouder heeft dezelfde rechten en plichten als een Nederlander op de arbeidsmarkt. Werk kan zijn in loondienst, als zelfstandig ondernemer, bij een werkervaringsplek, een stage of vrijwilligerswerk.

Wie betaalt de huur van de woonruimte voor een statushouder?

Mensen met een verblijfsvergunning zoals statushouders betalen zelf de huur voor hun woning. Zij betalen, net als iedereen, de normale huurprijs.

Kan het aantal statushouders in Nijkerk toenemen?

Ja dat is mogelijk. Ieder half jaar krijgt de gemeente van het Rijk een taakstelling toegewezen. Het Rijk wil dat asielzoekers met een vergunning tot verblijf sneller naar een gemeente worden uitgeplaatst en gehuisvest. Door oorlog en onrust is de toestroom van Vluchtelingen flink gestegen, waardoor het aantal opvang plaatsen binnen de AZC’s onder druk staat. Door een snelle en meer uitstroom naar gemeenten van statushouders ontstaat er meer ruimte om asielzoekers op te vangen.

Hoe kan het dat een statushouder in zijn eentje in een eengezinswoning komt?

Er zijn statushouders die vooruitlopend op de naderende gezinshereniging alvast een ruime passende ‎woning krijgen aangeboden. Wij willen hen zo snel mogelijk een stabiele plek bieden van waaruit ze ‎hun leven op kunnen bouwen en sociale contacten op kunnen zoeken (buren, de aardige man bij de ‎supermarkt etc). Door in één keer toe te wijzen naar een ruime woning en niet te wachten tot de ‎gezinshereniging voorkomen we dat deze mensen meerdere malen moet verhuizen.

Wie betaalt de gezinshereniging van asielzoekers?

Een statushouder kan gezinsleden laten overkomen naar Nederland. Zij hebben recht op rechtsbijstand en betalen een eigen bijdrage voor de juridische ondersteuning. Overige kosten, bijvoorbeeld van vliegtickets, zijn voor eigen rekening.