De structuurvisie geeft in grote lijnen aan welke plannen de gemeente Nijkerk heeft voor de inrichting van de ruimte in de komende jaren, met de blik gericht op 2030. Het is een grove schets die in de komende jaren verder wordt ingekleurd. In de structuurvisie benoemt de gemeente poorten, aandachtsgebieden en sleutelgebieden. Met de poorten wil de gemeente de toegang tot Nijkerk verbeteren. Met aandachtsgebieden wordt heel voorzichtig en terughoudend omgegaan. De sleutelgebieden vragen om actief beleid en investering om de structuurvisie te realiseren.

Nijkerk gaat uit van eigen kracht. Nijkerk heeft drie dynamische kernen met elk een eigen karakter en een eigen sfeer. Tussen de kernen ligt landschap dat gekoesterd wordt. Landbouw en landschap gaan samen. Agrarische bedrijven behouden hun diepgewortelde traditionele plaats. Maar er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recreatie en ontwikkeling van natuur. Als zich kansen voordoen, wil de gemeente het landschap verder versterken door verrommeling tegen te gaan en oude landschapselementen zoals houtwallen en open gebieden te herstellen. Er is op beperkte schaal ruimte voor kleinschalige woningbouw.

Woningbouw en bedrijvigheid

In de gemeente worden tot 2020 jaarlijks 250 woningen gebouwd voor eigen behoefte en voor instroom van buiten Nijkerk. De locaties voor woningbouw liggen in de nabijheid van voorzieningen, dus binnen en bij de kernen.

In De Flier en Arkerpoort is ruimte voor bedrijven die met verplaatsing nieuwe kansen en mogelijkheden creëren, bijvoorbeeld voor kleinschalige woningbouw. Met de herstructurering van Arkervaart Oost creëert de gemeente ook ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, zoals Food Valley.

Aanpak

De gemeente heeft de structuurvisie uitgebreid met de inwoners en ondernemers van de gemeente en haar drie kernen besproken. In het voorjaar van 2011 waren er stadsdebatten en een informatiemarkt waar honderden mensen op af kwamen. Met de inbreng van de inwoners en ondernemers is het plan aangescherpt.

Stand van zaken

De structuurvisie is op 30 juni 2011 door de gemeenteraad vastgesteld en is in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.